Po monitorowaniu działań zawartych w dokumencie, przyjętym przez rząd w 2009 r., minister gospodarki dostrzegł konieczność jego dostosowania do aktualnej sytuacji na rynku finansowym.
Jedna ze zmian polega na zdjęciu z BGK obowiązku finansowania opracowania i wdrożenia programów podnoszenia kompetencji kadr zaangażowanych w działalność funduszy poręczeniowych. Realizację tych zadań i ich finansowanie przejmie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). To instytucja mająca duże doświadczenie w udzielaniu takiego wsparcia i dysponująca niezbędnymi środkami.
Zmodyfikowano działanie: opracowanie i wdrożenie narzędzia analitycznego, mającego na celu identyfikację skali zapotrzebowania na poręczenia i gwarancje (luki finansowej) w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w skali kraju i w przekroju regionalnym. Działanie to otrzyma brzmienie: badania rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, i będzie się składać z dwóch części:
- badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce – dostęp do finansowania zwrotnego (chodzi o zwrot kredytu i pożyczki przez jednego przedsiębiorcę, z którego będzie mógł skorzystać inny); celem tego badania będzie przedstawienie mechanizmów umożliwiających efektywniejsze udzielenie wsparcia zwrotnego przedsiębiorcom;
- badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem popytu na poręczenia i gwarancje – ma być przeprowadzona ankieta, dzięki której zostanie określone zapotrzebowanie firm na poręczenia i gwarancje.

Zmodyfikowane zostanie działanie: upowszechnianie instrumentu reporęczeń. W efekcie BGK zintensyfikuje działania mające na celu upowszechnienie reporęczeń portfela transakcji, jako elementu stabilizującego system poręczeniowy w Polsce. Reporęcznie to podwójne zabezpieczenie. Jeśli przedsiębiorca uzyska poręcznie z funduszu poręczeniowego, będzie ono dodatkowe zabezpieczone reporęczeniem BGK, i wtedy bank (w ten sposób asekurowany) będzie bardziej skłonny udzielić pożyczki lub kredytu. Reporęczenia zwiększają zatem wiarygodność przedsiębiorców wobec sektora bankowego.
Przewidziano także wprowadzenie nowego działania pod hasłem: wprowadzenie zmian legislacyjnych mających na celu uporządkowanie kwestii pomocy publicznej w działalności funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.
W przyjętym w 2009 r. przez rząd dokumencie założono, że kapitał funduszy pożyczkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw wzrośnie z obecnych 888,5 mln zł do ok. 1,8 mld zł w 2013 r. Natomiast w przypadku funduszy poręczeniowych kapitał zostanie podniesiony z 589 mln zł do ok. 1 mld zł. Ma to poprawić dostęp, zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw, do zewnętrznych źródeł finansowania za pośrednictwem systemu funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.