Pytanie

Doradca podatkowy, posiadający pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji swojego klienta, złożył i podpisał korektę zeznania podatkowego tegoż klienta. Wraz z korektą doradca podatkowy podpisał i złożył wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Czy podpisanie i złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty wymaga pełnomocnictwa szczególnego tylko do tej czynności?

Czy też wystarczy pełnomocnictwo udzielone przez podatnika do składania deklaracji w jego imieniu?

Uważam, że jest to pismo będące załącznikiem do deklaracji podatkowej którą jest zeznanie podatkowe, więc wystarczającym jest pełnomocnictwo udzielone przez podatnika do składania deklaracji w jego imieniu.

Odpowiedź

W obecnym stanie prawnym nie ulega wątpliwości, że w przypadku domagania się nadpłaty od organu podatkowego (w ramach czego, konieczne jest złożenie korekty deklaracji), mamy do czynienia z rozpoczęciem postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty. Występowanie zaś w tym postępowaniu pełnomocnika wymaga wcześniejszego umocowania się przez niego poprzez złożenie dokumentu pełnomocnictwa (PPS-1) o określonym zakresie i określonej treści.

Uzasadnienie

Moim zdaniem w obecnym stanie prawnym tego rodzaju pogląd nie może się obronić.

Piszecie Państwo, że macie upoważnienie do elektronicznego podpisywania deklaracji. Zgodnie z art. 80a § 1-2a ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa - dalej o.p., jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa składa się organowi podatkowemu właściwemu w sprawach podatku, którego dana deklaracja dotyczy. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa podatnik, płatnik lub inkasent składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Przepisy powyższe nie określają szczegółowo zakresu tego pełnomocnictwa (do podpisywania deklaracji).

Należy jednak wskazać, że zgodnie z art. 138e § 1-2 o.p. pełnomocnictwo szczególne (składane na druku PPS-1) upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Te przepisy (to pełnomocnictwo) mają zastosowanie w ramach postępowania podatkowego, zaś przez odpowiednie odesłania – także do czynności sprawdzających (art. 280 o.p.) oraz kontroli podatkowej (art. 292 o.p.).

Tak więc we wszystkich tych procedurach podatkowych (czynności sprawdzające, postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa) pełnomocnika do reprezentowania podatnika upoważnia się do działania na podstawie pełnomocnictwa szczególnego (PPS-1) albo pełnomocnictwa ogólnego.

Wskazać następnie trzeba, że w obecnym stanie prawnym nie ma już obowiązku załączania do korekty deklaracji pisma wyjaśniającego przyczyny tej korekty. O ile zatem kiedyś można było ewentualnie bronić poglądu, że wniosek o stwierdzenie nadpłaty jest pismem wyjaśniającym przyczyny korekty (choć było raczej odwrotnie – to w piśmie wyjaśniającym przyczyny korekty można było zawrzeć wniosek o stwierdzenie nadpłaty), o tyle obecnie nie ulega wątpliwości, że w przypadku domagania się nadpłaty od organu podatkowego (w ramach czego, konieczne jest złożenie korekty deklaracji), mamy do czynienia z rozpoczęciem postępowania w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty. Występowanie zaś w tym postępowaniu pełnomocnika wymaga wcześniejszego umocowania się przez niego poprzez złożenie dokumentu pełnomocnictwa (PPS-1) o określonym zakresie i określonej treści.