Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w lipcowej interpretacji nr 0113-KDIPT2-3.4011.296.2019.1.MS potwierdził, że gdy polska firma wypłaca wynagrodzenia za pracę pracownikom pochodzącym z Ukrainy, pod uwagę trzeba wziąć dwie kwestie. Po pierwsze, długość pobytu w Polsce, po drugie – certyfikat rezydencji.

Sprawdź w LEX: Gdzie opłacać podatek i składki w przypadku zatrudnienia cudzoziemca? >

Ważny czas pobytu

Jeśli Ukrainiec przebywa w Polsce krócej, albo nawet dłużej niż 183 dni w roku, ale przedstawi certyfikat rezydencji potwierdzający, że jego centrum interesów życiowych jest na Ukrainie, jego dochody będą podlegały opodatkowaniu tylko na Ukrainie. Potwierdza to art. 14 ust. 1 Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Polski pracodawca będzie musiał przygotować dla ukraińskiego pracownika imienne informacje według ustalonego wzoru (IFT-1/IFT-1R) oraz przesłać je we właściwym terminie odpowiedniemu urzędowi skarbowemu oraz obywatelowi Ukrainy.

Zobacz procedurę w LEX: Informacja IFT-1/IFT-1R >

 

Polskie przepisy dla zagranicznego obywatela

Jak wynika z kolei z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej nr 0112-KDIL3-1.4011.57.2019.2.AGR, do cudzoziemców można zastosować przepisy polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli spełnią warunki do uznania ich za polskich rezydentów podatkowych. Chodzi o to, aby posiadali w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. ośrodek interesów życiowych) lub przebywali w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Spełnienie tych wymogów musi potwierdzić sam cudzoziemiec. Wystarczy, że złoży w firmie, która go zatrudnia, oświadczenie.

 

 

Po otrzymaniu dokumentu, zatrudniający będzie mógł rozliczać cudzoziemca, tak jak Polaków na zasadach ogólnych. Certyfikat rezydencji nie jest w tym przypadku konieczny. Będzie też pobierał zaliczki od wypłacanego wynagrodzenia i wpłacał je do urzędu skarbowego. Cudzoziemiec natomiast będzie miał obowiązek rozliczenia rocznego PIT przed końcem kwietnia następnego roku. Będzie mógł w nim również skorzystać z przysługujących ulg.

Zobacz również: Niższy PIT i wyższe koszty podatkowe jeszcze w tym roku >>

Definicja ośrodka interesów życiowych

Organ podatkowy wyjaśnił dodatkowo, że pierwszym warunkiem pozwalającym na uznanie osoby za mającą miejsce zamieszkania w Polsce jest posiadanie centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych). Zdaniem dyrektora KIS, przesłanka ta została skonstruowana w bardzo szeroki sposób. Wynika może to z użycia spójnika „lub” w sformułowaniu „centrum interesów osobistych lub gospodarczych”. Tym samym, osoba, która ma ścisłe powiązania biznesowe czy też gospodarcze w Polsce, a całą rodzinę i znajomych w innym państwie, może w takiej sytuacji podlegać opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów. Organ podatkowy wskazał również, że przez „centrum interesów osobistych” należy rozumieć tzw. ognisko domowe, wszelkie powiązania rodzinne i towarzyskie, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby, itp. Z kolei „centrum interesów gospodarczych” to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe, itd.

Zobacz procedurę w LEX: Opodatkowanie wynagrodzeń wypłacanych nierezydentom podatkowym >