Zgłoszenia dotyczące wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmiot nieuprawniony przyjmowane są przez Biura KIDP w Regionalnych Oddziałach KIDP i w Biurze KIDP w Warszawie w formie pisemnej (maile, pisma, skany, faksy itp.), a także telefonicznych i osobistych zgłoszeń. W celu ochrony danych informatorów zgłoszenia są anonimizowane i ewidencjonowane w specjalnym rejestrze posiadającym klauzulę poufności. W ramach czynności sprawdzających każde zgłoszenie jest poddane wstępnej weryfikacji pod kątem zasadności wszczęcia postępowania, w szczególności poprzez sprawdzenie, czy osoba lub podmiot widnieje na listach, w wykazach lub rejestrach podmiotów uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego. Jeżeli zaistnieje podejrzenie wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez podmiot nieuprawniony, przewodniczący Zarządu RO KIDP składa właściwej miejscowo komendzie policji zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, dołączając do zgłoszenia dokumentację zebraną w sprawie.

Stanowisko KRDP reguluje też zasady organizacji pracy i źródła finansowania postępowań w sprawach nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału KIDP organizuje i nadzoruje pracę osób lub zespołów ds. zwalczania nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego. Jest też odpowiedzialny przed Przewodniczącym KRDP za prowadzenie tych postępowań i przedkłada Krajowej Radzie Doradców Podatkowych dwa razy do roku informacje w zakresie toczących się postępowań, podając m.in. ilość zgłoszeń do organów ścigania, ilość wszczętych postępowań oraz ich wyniki. Wszystkie koszty związane z obsługą postępowań w tego typu sprawach finansują Regionalne Oddziały KIDP z własnych funduszy.

Źródło: Stanowisko Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach nieuprawnionego wykonywania czynności doradztwa podatkowego.