Szczegółowo przedstawione zostaną przede wszystkim zmiany związane ze zdarzeniami restrukturyzacyjnymi w spółkach - wypłatą dywidendy i innych świadczeń w naturze oraz zagadnieniem dotyczącym tzw. cienkiej kapitalizacji. Zmiany regulacji międzynarodowych dotyczących praktycznych aspektów oceny i weryfikacji transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wpłynęły także na konieczność dostosowania do nich przepisów krajowych, których omówienie będzie kolejnym celem szkolenia.

Program szkolenia

- Analiza porównywalności jako przesłanka szacowania dochodów pomiędzy podmiotami powiązanymi - zmiany w wytycznych OECD dotyczących cen transferowych.

- Wprowadzenie nowego rozdziału w rozporządzenia MF dotyczącego badania zasad przeprowadzania oraz skutków restrukturyzacji działalności przedsiębiorstw powiązanych.

- Określenie uproszczonych zasad kontroli cen transferowych dla usług o niskiej wartości dodanej.

- Wycena wartości dywidend rzeczowych i innych świadczeń w naturze.

- Nowe zasady opodatkowania wypłaty dywidend w naturze i innych świadczeń opartych na zasadzie datio in solutum.

- Omówienie linii orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczącej dywidendy rzeczowej i skutki zmian w czasie.

- Rozszerzenie katalogu zdarzeń mających wpływ na niedostateczną kapitalizację.

- Zmiany w zakresie podmiotowym w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

- Tryb wejścia w życie nowych przepisów dotyczących niedostatecznej kapitalizacji.

- Zestawienie pozostałych zmian w podatkach dochodowych wchodzących w życie od stycznia 2014 roku.

- Dyskusja

Więcej informacji o szkoleniu >>>

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie: www.szkolenia.ABC.com.pl.