Pytanie

Czy osoba fizyczna może odliczyć w zeznaniu rocznym darowiznę na rzecz fundacji, którą założyła wraz z dwoma innymi osobami?

Odpowiedź

Nie ma przeszkód, aby odliczyć w zeznaniu rocznym darowiznę na rzecz fundacji, której założycielem jest podatnik. Warunkiem jest jednak to, aby zostały spełnione inne przesłanki odnoszące się zarówno do samej fundacji, jej działalności jak i dokonanej darowizny.

Uzasadnienie

Podatnik może odliczyć w zeznaniu podatkowym darowiznę przekazaną organizacjom:
- określonym w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
- prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.
Darowizna musi zostać przekazana na cele społecznie użyteczne, określone w art. 4 u.d.p.p.
Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniu podlega kwota dokonanej darowizny, ale nie więcej niż kwota wynosząca 6% dochodu.

Organizacjami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 u.d.p.p. są organizacje pozarządowe:
1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
2) niedziałające dla osiągnięcia zysku
osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem m.in. fundacji utworzonych przez związki zawodowe.
 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł