Pytanie

Jesteśmy spółką z o.o. Kupiliśmy w Niemczech monety bulionowe Krugerrand. Otrzymaliśmy za to rachunek od dostawcy niemieckiego z adnotacją, że zastosował zwolnienie z VAT wg § 25c UstG. Te monety spółka przekazała pracownikom jako nagrody. Od nagród naliczono i odprowadzono podatek dochodowy.

Gdzie w deklaracji VAT należy wykazać zakup monet od kontrahenta unijnego?

Czy i gdzie należy wykazać w deklaracji VAT przekazanie monet pracownikom?

Odpowiedź

W przypadku nabycia złota inwestycyjnego od podmiotów gospodarczych z krajów UE wystąpiło wewnątrzspólnotowe nabycie towarów korzystające na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. ze zwolnienia od podatku, co oznacza, że należałoby je wykazać w VAT-7 i informacji podsumowującej bez kwoty podatku.

Skoro przy nabyciu monet spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy przyjąć, że nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 2 u.p.t.u., co oznacza, że podatnik nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania monet pracownikom.

Uzasadnienie

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem", podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (zob. art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej u.p.t.u.)

Z przepisu art. 7 ust. 2 u.p.t.u. wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2) wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Skoro kontrahent niemiecki na fakturze powołał przepisy regulujące procedurę dotyczącą złota inwestycyjnego, zakładam że w opisanym przypadku mamy do czynienia z monetami spełniającymi następujące warunki:

a) posiadają próbę co najmniej 900 tysięcznych,

b) zostały wybite po roku 1800,

c) są lub były obowiązującym środkiem płatniczym w kraju pochodzenia,

d) są sprzedawane po cenie, która nie przekracza o więcej niż 80% wartości rynkowej złota zawartego w monecie.

W tej sytuacji należy przyjąć, że spełniają one definicję złota inwestycyjnego (art. 121 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u.).

Co istotne, na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u., zwalnia się od podatku dostawę, wewnątrzwspólnotowe nabycie i import złota inwestycyjnego, w tym również złota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na złoto asygnowane lub nieasygnowane, lub złota, którym prowadzony jest obrót na rachunkach złota, oraz w szczególności pożyczki w złocie i operacje typu swap w złocie, z którymi wiąże się prawo własności lub roszczenie w odniesieniu do złota inwestycyjnego, a także transakcje dotyczące złota inwestycyjnego związane z kontraktami typu futures i forward, powodujące przeniesienie prawa własności lub roszczenia w odniesieniu do złota inwestycyjnego.

W przypadku nabycia złota inwestycyjnego od podmiotów gospodarczych z krajów UE, niezależnie, czy są oni czynnymi podatnikami VAT-UE, czy nie, w przypadku gdy są podatnikami podatku od wartości dodanej, wystąpi wewnątrzspólnotowe nabycie towaru w rozumieniu art. 9 ustawy, korzystające na podstawie art. 122 ust. 1 u.p.t.u. ze zwolnienia od podatku, co oznacza, że należałoby je wykazać w VAT-7 i informacji podsumowującej bez kwoty podatku (zob. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 22 lipca 2013 r., ITPP2/443-355b/13/AK).

W konsekwencji, skoro przy nabyciu monet spółka nie miała prawa do odliczenia podatku naliczonego, należy przyjąć, że nie znajdzie zastosowania art. 7 ust. 2 u.p.t.u., co oznacza, że podatnik nie ma obowiązku opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego przekazania monet pracownikom.