Odpowiedź:

W sytuacji, gdy w związku ze świadczeniem usług księgowych przez biuro rachunkowe ustalane są następujące po sobie terminy płatności odnoszące się do miesięcznych okresów kończących się z 20 dniem miesiąca, z tymże 20 dniem miesiąca powstaje przychód.
Dla powstania przychodu nie ma znaczenia termin wystawienia faktury. Zatem na przełomie roku przychód powstanie odpowiednio:
– 20 grudnia za okres rozliczeniowy kończący się z tym dniem,
– 20 stycznia następnego roku za kolejny okres rozliczeniowy.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadą określoną w art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. – za datę powstania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Wyjątek od tej reguły określony został w art. 14 ust. 1e u.p.d.o.f. stanowiącym, że jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Zatem w sytuacji opisanej w pytaniu dla powstania przychodu, co do zasady, nie ma znaczenia data wystawienia faktury ani termin zapłaty za świadczoną usługę. Istotne jest, w jakim dniu kończy się okres rozliczeniowy przyjęty umownie między biurem rachunkowych i jego klientem.
W sytuacji opisanej w pytaniu w związku ze świadczeniem usług księgowych przez biuro rachunkowe ustalane są następujące po sobie terminy płatności odnoszące się do miesięcznych okresów rozliczeniowych kończących się z 20 dniem miesiąca.
Skoro okresy rozliczeniowe kończą się 20 dnia miesiąca, z tym też dniem powstaje przychód z tytułu wykonanej usługi.
Przykładowo, jeżeli okres rozliczeniowy dotyczy okresu od 21 sierpnia do 20 września, to przychód powstaje w dniu 20 września.
Nie ma znaczenia, że w fakturze wystawionej we wrześniu wskazano jako termin płatności dzień 30 września.

Karol Różycki, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  28.10.2016 r.