Pisma wydane wcześniej stracą ważność. Potwierdza to Paweł Gruza, wiceminister finansów.

Grupowy wniosek o wydanie interpretacji podatkowej trzeba będzie złożyć, w przypadku gdy stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe przedstawione we wniosku o interpretację indywidualną obejmowałby transakcje lub inne czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych.

Istotne zmiany dla podmiotów powiązanych

Trzeba będzie w nim wskazać główne korzyści (w tym podatkowe), opis występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi powiązań. Wymagane będzie też wskazanie transakcji lub innych czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio lub choćby pośrednio uzależnione jest osiągnięcie głównych korzyści. Interpretacje indywidualne wydawane na wniosek grupowy będą wydawane maksymalnie w ciągu sześciu miesięcy.

Wnioski grupowe sposobem na unikanie opodatkowania

- Wprowadzenie obowiązkowych wniosków o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz wspólnych wniosków o opinię zabezpieczającą ograniczy nadużywanie systemu interpretacji podatkowych w celach agresywne optymalizacji – podkreślił Paweł Gruza w udzielonej właśnie odpowiedzi na interpelację poselską nr 22582. Wiceminister zwrócił uwagę, że wprowadzane regulacje mają na celu ukazanie organom podatkowym pełniejszego obrazu transakcji lub innych czynności będących przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji. Utrzymanie na przyszłość moc ochronną wydanych wcześniej interpretacji bez konieczności ich uzupełnienia, doprowadziłoby do sytuacji, w której istniałaby grupa podmiotów posiadających stare interpretacje dające im ochronę.

Zobacz również: Komentarz praktyczny. Interpretacje podatkowe >>

Jak wskazuje Gruza, grupowy wniosek o wydanie interpretacji jest wynikiem obserwacji praktyki nadużywania tej instytucji. Zjawisko to często polega na tym, że o interpretacje wnioskowały spółki w organizacji lub spółki nie prowadzące jeszcze żadnej działalności, które dopiero po uzyskaniu interpretacji były dostarczane przedsiębiorcy, który zdecydował się na wdrożenie optymalizacji podatkowej. Jednocześnie występują również sytuacje, w których podatnicy uczestniczący w różnego rodzaju łańcuchach restrukturyzacyjnych, których celem jest optymalizacja podatkowa, występując z wnioskami indywidualnymi, opisują stan faktyczny jedynie ze swojej perspektywy, pomijając powiązania z innymi uczestnikami takiego łańcucha. W konsekwencji otrzymują interpretację zawierającą indywidualną ocenę ich rozliczeń podatkowych. Zwykle, z perspektywy pojedynczych podatników te rozliczenia są oceniane jako prawidłowe. Natomiast organ wydający interpretację nie ma możliwości oceny całego łańcucha transakcji oraz roli i stopnia powiązań podmiotów w nim uczestniczących. Okoliczności te powodują, że niezbędne jest przyjęcie rozwiązań, które z jednej strony przyczynią się do zapobieżenia nadużywania instytucji interpretacji indywidualnych, a z drugiej spowodują ograniczenie stosowania agresywnej optymalizacji podatkowej.

Banaś: Administracja skarbowa będzie jeszcze skuteczniejsza >>

Więcej informacji dla fiskusa

Proponowaną zmianę pozytywnie ocenia dr Mariusz Cieśla, doradca podatkowy z Masters Tax, członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych. Jego zdaniem jest to dobry pomysł. Ekspert podkreśla, że interpretacje indywidualne mogły być wykorzystywane do optymalizacji podatkowej. Wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest umożliwienie organowi podatkowemu możliwości oceny i odniesienia się do całości transakcji, a nie tylko do jednego z jej elementów. Pewnym minusem jest jednak wydłużenie terminu na wydanie interpretacji aż do pół roku.

Utrata ważności interpretacji

Rafał Dróbka, partner w PwC, dodaje, że planowane zmiany mają duże znaczenie dla interpretacji indywidualnych już uzyskanych przez podatników, które dotyczą transakcji lub innych czynności z udziałem podmiotów powiązanych. Zmiany dotykają bowiem wydanych interpretacji indywidualnych, które według znowelizowanych przepisów byłyby wydane na podstawie wniosku grupowego. Zgodnie z projektem, takie interpretacje indywidualne wygasną automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, jeżeli w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej nie zostaną przekazane dodatkowe informacje wymagane dla wniosku grupowego na podstawie nowych przepisów. Ekspert zwraca uwagę, że istotne jest przeprowadzenie weryfikacji uzyskanych dotychczas interpretacji indywidualnych pod kątem oceny, czy występuje ryzyko ich automatycznego wygaśnięcia. 

Projektowane zmiany mają wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt ustawy aktualnie jest w konsultacjach.