Pytanie

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu część niezamortyzowaną samochodu kupionego z dotacji?

Odpowiedź

Wydatki na zakup samochodu z dotacji nie mogą być kosztami bezpośrednio czy przez amortyzację, ale pomniejszać będą przychód z odpłatnego zbycia pojazdu.

Uzasadnienie

Nie wynika z treści pytania, jaki to rodzaj samochodu. Niemniej jednak ogólną zasadą jest, że środki trwałe zakupione z dotacji nie wpływają na wynik podatkowy.
Trzeba jednak pamiętać, że pojazdy takie podlegają amortyzacji od całości swej wartości początkowej. W przypadku samochodu osobowego część wydatków na jego nabycie może być wyłączona z kosztów uzyskania przychodów na zasadzie art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f. zgodnie z którym nie uznaje się za koszty odpisów z tytułu zużycia środków trwałych od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym nań wydatkom odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie albo na zasadzie art. 23 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.f., zgodnie z którym nie uznaje się za koszty odpisów w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro. Odpisów od samochodów ciężarowych dotyczy tylko ta pierwsza przesłanka negatywna.

Jednocześnie jednak należy zauważyć, że wydatki na nabycie (wytworzenie) środków trwałych nie mogą być kosztami uzyskania przychodów, zasadą jest bowiem, że rozliczane są przez odpisy amortyzacyjne (art. 23 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).
W efekcie wydatki na nabycie (wytworzenie) samochodu nieujęte w kosztach jako odpisy amortyzacyjne nie mogą powiększać kosztów podatkowych.

Natomiast w przypadku odpłatnego zbycia samochodu poniesione na jego nabycie (wytworzenie) wydatki (ujęte jako wartość początkowa) będą pomniejszały przychód z odpłatnego zbycia (art. 24 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.), z tym, że zwiększą go dokonane odpisy amortyzacyjne. Nie została przy tym wyłączona z wartości początkowej część wydatków na nabycie (wytworzenie) sfinansowana z dotacji, nie ma zatem przeszkód, by zmniejszała ona przychód z odpłatnego zbycia. Należy bowiem zauważyć, że ta sama kwota sfinansowana z dotacji będzie, jako odpisy amortyzacyjne wyłączone z kosztów podatkowych, zwiększała przychód z odpłatnego zbycia. W przypadku całkowitego zamortyzowania pojazdu te dwie kwoty wzajemnie się zniosą (Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 11 stycznia 2012 r., IPPB5/423-1030/11-2/AS). Należy jednak zauważyć, że zdarzają się odmienne stanowiska organów podatkowych (zob. interpretację Ministra Finansów z 29 kwietnia 2013 r., ITPB1/415-223/13/PSZ).

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

  Zobacz książkę "Samochody a VAT i podatki dochodowe" dostępną w ksiegarni internetowej Profinfo >>