Pytanie

Spółka z o.o. o profilu rolniczym (zakup nasion, nawozów, środków chemicznych itp. w firmach, które m.in. w ramach promocji przekazują m.in. pewne ilości swoich produktów w cenach promocyjnych lub przekazują innego typu produkty) otrzymała notę obciążeniową na dwie karty paliwowe (w ramach ww. działań).

Nota obejmuje: jednostkę miary, cenę netto, wartość bez podatku rabat oraz wartość z podatkiem, która stanowi jednocześnie kwotę do zapłaty.

Czy nota obciążeniowa to właściwy dokument do potwierdzenia przekazania ww. kart paliwowych?

Odpowiedź

W mojej ocenie wydanie kart paliwowych, które nie stanowi czynności podlegających opodatkowaniu VAT, tj. ani dostawy towarów, ani świadczenia usług, nie może być udokumentowane fakturą. Oznacza to, że wydanie takich kart może być potwierdzone notą obciążeniową.

Uzasadnienie

Co do zasady karty paliwowe to sposób na bezgotówkowe rozliczenie zakupu paliwa, towarów i usług oferowanych przez sieci stacji paliw. Na rynku dostępne są karty zarówno koncernów paliwowych, jak i niezależnych firm, które posiadają umowy z wybranymi sieciami stacji.

W praktyce karty są rozliczane na wiele różnych sposób – w zależności od rodzaju karty i/lub warunków umowy na jakiej dana karta jest wydawana. Innymi słowu karty paliwowe nie są uniwersalnym produktem i w praktyce z ich wydanie może dokumentować różne zdarzenia czy transakcje.

Ponieważ w pytaniu podano jedynie, że kontrahent w ramach działań promocyjnych przekazał spółce produkt w postaci kart paliwowych, zaś ich wydanie zostało potwierdzone notą obciążeniową, na której wyszczególniono jednostkę miary (nie podano jednak czego miara ta miałaby dotyczyć), cenę i wartość netto, rabat oraz wartość brutto.

Najczęściej karty paliwowe są wydawane/aktywowane po dokonaniu przez podmiot wpłaty całości kwoty stanowiącej wartość limitu, jaki obowiązuje na danej karcie. Wydanie takich kart jest dokumentowane notą obciążeniową. Z wydaniem karty paliwowej nie wiąże się jeszcze ani dostawa towarów, ani świadczenie usług.

W świetle art. 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. czynność przekazania kart paliwowych nie można utożsamiać z dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u. Karta nie jest towarem w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.p.t.u. Jest ona rodzajem znaku legitymacyjnego, stanowiącego uprawnienie jej posiadacza do bezgotówkowego zakupu. Jest dokumentem uprawniającym do nabycia określonego towaru/usługi, w łącznej wartości nieprzekraczającej sumy wcześniej dokonanych wpłat. Tak więc, karta pełni funkcje dokumentu, na podstawie którego wydaje się towar/świadczy usługę. Karta zastępuje środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary czy usługi stanowiąc środek spełniający funkcje płatnicze, zastępcze dla środków pieniężnych.

Podmiot wydający produkty w postaci kart paliwowych zawierających określoną sumę pieniędzy nie dokonuje świadczenia usług. Posiadacz kary otrzymuje jedynie dokument, który nie zaspokaja żadnych jego potrzeb. Ponadto z pytania nie wynika, aby kontrahent przekazując karty paliwowe zobowiązywał się do wykonywania na rzecz Spółki jakichkolwiek czynności, za które wpłacona na podstawie noty kwota stanowiłaby płatność. Zatem – zakładając, że stan faktyczny analizowanej sprawie spełnia ww. warunki – nie mamy tutaj do czynienia ze świadczeniem usług na rzecz spółki.

A zatem, wydanie kart paliwowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, tym samym należy stwierdzić, że czynność wydania ww. kart nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, wymienionych w art. 5 ust. 1 u.p.t.u. i nie powinna być udokumentowana fakturą.

W takich realiach, wydanie kart paliwowych może być udokumentowane notą obciążeniową.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

 

Dowiedz się więcej z książki
Faktura VAT w pytaniach i odpowiedziach2
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł