Cesja wierzytelności pieniężnych to typowa czynność w obrocie gospodarczym. Często towarzyszy ona różnego rodzaju działaniom restrukturyzacyjnym w ramach grup kapitałowych, nieprowadzących działalności w zakresie obrotu wierzytelnościami bądź factoringiem.

Jeżeli podstawą dokonania cesji jest umowa sprzedaży wierzytelności, co jest sytuacją najczęstszą, czynność taka jako umowa sprzedaży prawa majątkowego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych według wartości rynkowej wierzytelności. W celu uniknięcia konieczności zapłaty wysokiego podatku od czynności od czynności cywilnoprawnych korzystne jest objęcie takiej cesji opodatkowaniem VAT, które jest neutralne dla stron transakcji, a jednocześnie wyłącza opodatkowanie PCC.

Niestety w tym zakresie istnieje wiele wątpliwości co do tego czy sama sprzedaż wierzytelności stanowi usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT i kto jest w takim wypadku usługodawcą: zbywca wierzytelności czy jej nabywca. Jakby tego było mało dodatkowe wątpliwości rodzi ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT.

W związku z powyższym zalecane jest unikanie dokonywania cesji wierzytelności na podstawie umowy sprzedaży i zastępowanie jej, jeżeli jest to możliwe, czynnością taką jak datio in solutum. Czynność ta nie podlega bowiem opodatkowaniu PCC i nie rodzi aż takich kontrowersji na gruncie podatku VAT.

źródło: Serwis prawny BCC

Kancelaria Kozłowski, Śmigielska i Wspólnicy