Kwestią sporną w rozpatrywanej sprawie jest możliwość zaliczenia wstępnej opłaty leasingowej jednorazowo do kosztów uzyskania przychodu w momencie otrzymanej faktury za tę opłatę.

Zdaniem podatnika opłata inicjalna dotyczy nie tyle samego trwania usługi, lecz w ogóle prawa do skorzystania z usługi. Także przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wskazują, iż rata inicjalna obejmuje lub dotyczy całego okresu leasingu. Opłata wstępna jest więc kosztem uzyskania przychodu w dacie jej poniesienia.

Organ podatkowy uznał z kolei, że jeżeli uiszczenie wynikającej z umowy leasingu określonej kwoty jest warunkiem skuteczności tej umowy (jej zawarcia), to – z uwagi na tę właśnie rolę – należy przyjmować, że jest to koszt dotyczący całej umowy i ściśle określonego czasu jej trwania, przekraczającego rok podatkowy. Z tego względu opłaty o charakterze wstępnym należy zaliczać do kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do czasu trwania umowy.

Sprawa trafiła do WSA w Poznaniu. W ocenie Sądu wstępna opłata leasingowa ma jednak charakter opłaty samoistnej, nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych. Dlatego też słuszne jest stanowisko podatnika, iż opłata wstępna jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy i wydaniem przedmiotu leasingu, a nie jej wykonywaniem oraz powinna być zaliczona do kosztów jednorazowo, bez konieczności rozliczania jej w czasie.

Stanowisko, które przedstawił Sąd w Poznaniu znajduje poparcie w bogatym orzecznictwie sądów administracyjnych. Wymienić tu należy choćby wyrok NSA z 17 maja 2011 r., II FSK 59/10, LEX nr 1098670, wyrok WSA w Gdańsku z 1 grudnia 2010 r. I SA/Gd 777/10, LEX nr 748057, czy wyrok WSA w Łodzi z 14 kwietnia 2011 r. I SA/Łd 237/11, LEX nr 818419.

Wyrok WSA w Poznaniu z 21 grudnia 2011 r., I SA/Po 547/11.

Michał Malinowski