Pytanie

Spółka komandytowa osiągnęła zysk w wysokości 10.000 zł zanim komplementariusz i komandytariusze wystawili z własnych działalności gospodarczych faktury (kosztowe dla spółki) za swoje usługi.
Czy mogą w sumie (komplementariusze i komandytariusz) wystawić je na wartość 10.000 zł tak aby spółka miała wynik zerowy?

Odpowiedź

Wspólnicy mogą świadczyć usługi spółce komandytowej.

Uzasadnienie

Wspólnicy mogą oczywiście wykonać na rzecz spółki komandytowej usługi na taką kwotę, że nie przyniesie ona zysku a nawet poniesie stratę. Oczywiście muszą to być usługi rzeczywiście wykonane i pozostające w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami spółki komandytowej (art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że transakcje (w tym świadczenie usług) między spółką komandytową a jej wspólnikami to transakcje między podmiotami powiązanymi (art. 25 ust. 1 i 4 u.p.d.o.f.). Transakcje te powinny więc być dokonywane się na warunkach rynkowych a gdy ich roczna wartość przekroczy równowartość 30.000 euro konieczne będzie sporządzanie dodatkowej dokumentacji podatkowej (art. 25a ust. 1 u.p.d.o.f.). Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 6 maja 2008 r., IPPB1/415-162/08-2/AM.

Jeśli zatem wspólnik świadczy spółce usługi to po stronie wspólnika powstanie przychód z wynagrodzenia za te usługi a jednocześnie koszt z tytułu rozliczanych przez spółkę wydatków na te wynagrodzenia. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f.). bowiem przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną określa się proporcjonalnie do prawa wspólnika w udziale w zysku i łączy się z pozostałymi przychodami - w tym przychodami z samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego