Pytanie

Spółka prowadzi działalność polegającą na prowadzeniu ośrodka wypoczynkowego (noclegi i wyżywienie). Na umowę zlecenie zatrudnia pokojówki, kucharzy, recepcjonistów, kelnerów. Klika osób zatrudnia też na umowę o pracę. Wszystkim pracującym (na umowę o prace i zlecenie) zapewnia wyżywienie. Wyżywienie to jest nieodpłatne, ale naliczany jest od niego podatek.
Jak należy ująć wartość tego wyżywienia w PIT-11?
Czy powinien on znaleźć się w kwocie ogólnego przychodu (jako przychód pracownika ze stosunku pracy lub osoby z umowy zlecenia)?
Czy tylko w kwocie podatku?

Odpowiedź

Spółka powinna wycenić wartość nieodpłatnych świadczeń (posiłków) jakie otrzymują od niej pracownicy i zleceniobiorcy. Wartość ta powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów z danego źródła (stosunku pracy lub działalności wykonywanej osobiście) przez nich osiąganych i opodatkowana na ogólnych zasadach. Będzie również ujęta w informacji PIT-11 w sumie przychodów.

Uzasadnienie

Z art. 11 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zapewnienie pracownikom oraz zleceniobiorcom wyżywienia stanowi nieodpłatne świadczenie, a tym samym rodzi przychód podatkowy u osób, które z niego korzystają.

Płatnik powinien zatem wycenić wartość tego świadczenia. Zgodnie z art. 11 ust. 2-2a u.p.d.o.f., wartość pieniężną świadczeń w naturze określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  Zobacz książkę "Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń" dostępna jest w księgarni internetowej Profinfo >>

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:
1) jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
3) jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
4) w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W naszym przypadku podstawą wyceny będą zatem ceny posiłków, stosowane wobec innych odbiorców. Wartość ta powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów osiąganych przez pracowników (z tytułu stosunku pracy) bądź zleceniobiorców (z tytułu umowy zlecenia) i opodatkowana na ogólnych zasadach. Jako suma przychodów będzie również wykazana w PIT-11.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego