Zapowiedzią omówienia wskazanych zagadnień był list przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso oraz Rady Europejskiej Herman Van Rompuy skierowanego do przywódców Państw Członkowskich UE z 23 lipca br., w którym zakreślone zostały kierunki polityki podatkowej UE, której celem jest odbudowa zaufania po kryzysie i zapewnienie stałego, zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przeszkodą w ich realizacji stało się zjawisko oszustw podatkowych oraz uchylania się od opodatkowania.
Nacisk położono na wzmocnienie współpracy w zakresie wymiany informacji podatkowych i już 12 czerwca ze strony Komisji Europejskiej padła propozycja na jej rozszerzenie co do wszelkich form dochodu podatników już od 2015 r., w tym obejmującego zyski kapitałowe oraz z dywidend. Niewątpliwie propozycja dyrektywy w tym zakresie zmierza do stworzenia najbardziej kompleksowego systemu automatycznej wymiany informacji na świecie. Nadto, poparto plan działania opracowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), służący eliminacji zjawiska przerzucania dochodów (BEPS - Base erosion and profit shifting), jako bardzo częstej formy unikania opodatkowania korporacyjnego w UE. Plan działania BEPS ma być uzupełnieniem środków zaproponowanych przez Komisję Europejską aby zapobiegać agresywnemu planowaniu podatkowemu, do których należy m.in.  rozszerzenie zakresu obowiązywania dyrektywy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności.
Podobnie wypowiedział się komisarz UE ds. podatków i unii celnej, statystyki audytu oraz zwalczania nadużyć Algirdas Šemeta, zachęcając do zacieśnienia współpracy pomiędzy UE a (OECD) w zakresie likwidacji nadużyć podatkowych.