Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów wprowadza nowe zasady korekty przychodów i kosztów podatkowych, które będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

Nowelizacja wprowadza rozwiązanie polegające na tym, że fakty mające wpływ na korektę przychodów lub kosztów uzyskania przychodów, które nastąpiły w późniejszym okresie rozliczeniowym, nie będą rozpoznawane ze skutkiem „wstecz" (ex tunc), lecz rozliczane będą w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Korekty przychodów podatnicy dokonywać będą w miesiącu wystawienia faktury korygującej poprzez zmniejszenie/zwiększenie przychodów osiągniętych w tym samym miesiącu.

Natomiast korekty kosztów uzyskania przychodów podatnicy będą dokonywać w miesiącu, w którym otrzymają fakturę korygującą. Korekta kosztów polegała będzie na zmniejszeniu/zwiększeniu kosztów uzyskania przychodów poniesionych w tym miesiącu.

Jak wyjaśnia MF, nowe zasady korekty będą miały zastosowanie tylko do tych przypadków, gdy korekta nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką.

W przypadku korekty spowodowanej błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, obowiązywać będą dotychczasowe zasady, czyli korygowanie ze skutkiem „wstecz".

Nowe zasady wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia.

Na podstawie przepisu przejściowego nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu.


Źródło: www.finanse.mf.gov.pl,