Pytanie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług przewozu autokarowego. W związku z tym, że świadczę usługi również poza granicami Polski zdarza się często, że to właśnie tam zakupuję paliwo. W ostatnim czasie zakupiłem paliwo w Bośni i Hercegowinie i na rachunku występuje waluta zamienna, tzw. marka transferowa. Ja natomiast zapłaciłem w euro, wg przeliczenia dokonanego przez pracownika na stacji paliw.

Po jakim kursie powinienem przeliczyć ww. wydatek, aby prawidłowo zaksięgować go w koszty działalności?

Odpowiedź

Moim zdaniem, w przypadku gdy uzyskany przychód lub poniesiony koszt wykazano w jednej walucie obcej, a zapłata nastąpiła w innej walucie obcej, obie kwoty należy przeliczyć na walutę polską według właściwego kursu. Następnie obie przeliczone kwoty trzeba porównać, a różnicę zaliczyć odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24c ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., różnice kursowe zwiększają odpowiednio przychody jako dodatnie różnice kursowe albo koszty uzyskania przychodów jako ujemne różnice kursowe w kwocie wynikającej z różnicy między wartościami określonymi w art. 24c ust. 2 i 3 u.p.d.o.f.

Dodatnie różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest wyższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

Natomiast ujemne różnice kursowe powstają, jeżeli wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty, przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu, moim zdaniem, jeśli uzyskany przychód lub poniesiony koszt został wykazany w jednej walucie obcej, a zapłata nastąpiła w innej, obie kwoty należy przeliczyć na walutę polską według właściwego kursu. Następnie przeliczone kwoty należy porównać, a różnicę zaksięgować odpowiednio do przychodów lub kosztów podatkowych. Wystąpienie dwóch walut obcych nie ma tu znaczenia, co potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy (interpretacja indywidualna z 14 maja 2010 r., ITPB1/415-169a/10/MR). 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów