W której pozycji PIT-11 należy wykazać ozusowane i opodatkowane nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika?
Opodatkowane nieodpłatne świadczenia uzyskane przez pracownika w ramach stosunku pracy należy wykazać wraz z innymi przychodami z tego źródła w poz. 36 sekcji E informacji PIT-11.
Wszelkie świadczenia na rzecz pracownika traktować należy jako jego przychody ze stosunku pracy, a więc ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f. Do źródła tego zalicza się bowiem wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 u.p.d.o.f.). Przychody te muszą być wykazane w sporządzanych formularzach PIT-11 (art. 39 ust. 1 u.p.d.o.f.). W sekcji E informacji PIT-11 wskazane zostały źródła przychodów, z których przychody należy wykazać w odpowiadających im polach tabeli. Niestety, brak konsekwencji prawodawcy sprawił, że podział źródła przychodów, o którym mowa w PIT-11, nie odpowiada ustawowemu podziałowi źródeł przychodów zawartemu w art. 10 ust. 1 u.p.d.o.f. Niemniej jednak otrzymane świadczenia zaliczają się do należności ze stosunku pracy i powinny być wykazane, łącznie z innymi przychodami z tego źródła, w poz. 36 sekcji E informacji PIT-11. Podobne stanowisko zostało przedstawione m.in. w interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 29 czerwca 2005 r., PD/415-4/05).