W całym projekcie w przeważającej części będą usługi budowlane. Natomiast nasza firma będzie wykonywała prace przy drzewostanie, które nie są w załączniku ustawy o VAT do odwrotnego obciążenia.

Czy liczy się kompleksowość wykonywanego zadania przez wszystkich, czy prace wykonywane przez podwykonawcę?
Faktura raczej powinna być na prace wymienione w załączniku do umowy, czyli gospodarka drzewostanem.

Odpowiedź:

W przedstawionej sytuacji mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie miał zastosowania, a więc niewłaściwe będzie wystawienie przez spółkę (podwykonawcę) faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”.

Uzasadnienie:

Od 1.01.2017 r. na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 8 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 ze zm.) – dalej u.p.t.u., mechanizmem odwrotnego obciążenia objęte może być świadczenie usług stanowiących roboty budowlane. Świadczenie takich usług jest objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia, jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:
– są świadczone przez podatnika, który nie korzysta ze zwolnienia podmiotowego,
– nabywcą usługi jest podatnik zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,
– usługodawca świadczy usługę jako podwykonawca (zob. art. 17 ust. 1h u.p.t.u.).

Mając to na uwadze wyjaśnić pragnę, że mechanizmem odwrotnego obciążenia na omawianej podstawie mogą być wyłącznie usługi wymienione w poz. 2-48 dodanego z początkiem 2017 r. załącznika nr 14 do u.p.t.u., a więc usługi klasyfikowane na gruncie stosowanego dla celów podatkowych PKWiU z 2008 r. jako roboty budowlane (w grupowaniach 41-43 PKWiU). Mechanizm ten nie ma zastosowania przy świadczeniu innych usług.

Dotyczy to również sytuacji, gdy usługi inne niż usługi wymienione w poz. 2-48 załącznika nr 14 do u.p.t.u. są świadczone inwestycji o charakterze budowlanej. W konsekwencji w przedstawionej sytuacji mechanizm odwrotnego obciążenia nie będzie miał zastosowania, a więc niewłaściwe będzie wystawienie przez spółkę (podwykonawcę) faktury bez danych dotyczących stawki i kwoty podatku oraz z adnotacją „odwrotne obciążenie”. Jest tak, mimo że w całym realizowanym przez głównego wykonawcę projekcie przeważają usługi budowlane. Przy ocenie, czy ma zastosowanie mechanizm odwrotnego obciążenia, istotne jest, jakie konkretnie usługi świadczy wykonawca, a nie charakter inwestycji.

Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  31.07.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów