Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej wynajmuje lokale użytkowe. Opodatkowana jest w formie ryczałtu. Jest również podatnikiem VAT. Zamierza zakupić lokal użytkowy od podatnika VAT. Podatnik chciałby odliczyć podatek naliczony.
W jaki sposób wykazać, że zakupiony lokal będzie w całości lub w części wynajmowany na biura?
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej byłaby to ewidencja środków trwałych, a jak będzie to wyglądało w przypadku osoby fizycznej?
Co będzie w przypadku, gdy po dwóch latach podatnik przekaże lokal dzieciom na cele mieszkalne?

Podatnik nie ma obowiązku wykazywania czegokolwiek urzędowi skarbowemu. Jeżeli kupił lokale z przeznaczeniem na wynajem opodatkowany, to odliczenie mu przysługuje. Jeżeli urząd będzie twierdził co innego, to niech on to wykaże. Gdy podatnik po trzech latach zmieni zamiar i przekaże lokal dzieciom, to będzie musiał zapłacić VAT z tego tytułu.
Najpierw od strony podatku dochodowego. Zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. amortyzacji podlegają stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
2) maszyny, urządzenia i środki transportu,
3) inne przedmioty
- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu, zwane środkami trwałymi.
Innymi słowy nic nie stoi na przeszkodzie, żeby osoba wynajmująca lokale założyła ewidencję lub wykaz środków trwałych, nawet jeśli nie prowadzi ona działalności gospodarczej. Nawet jednak przy braku takiej ewidencji (wykazu), to urząd będzie musiał w trakcie postępowania wykazać nieprawidłowości. Podatnik nie musi "wychodzić przed orkiestrę" i wykazywać czegokolwiek urzędowi skarbowemu. Wystarczy, że faktycznie będzie wynajmował lokale, a urząd nie powinien mieć zastrzeżeń.
Przekazanie lokali dzieciom będzie natomiast wywoływać dość istotne skutki w VAT. Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez dostawę towarów rozumie się między innymi przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:
1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny
- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.
Jeżeli zatem lokale będą kupione z VAT, to w momencie ich przekazania należało będzie VAT zapłacić.