Jesteśmy spółką z o.o., rachunkowość prowadzimy w oparciu o MSSF. W związku z wprowadzeniem MSSF 7, który dotyczy kosztów finansowania zewnętrznego biegły zalecił nam doliczać do każdego zakupionego środka trwałego (który wymaga dodatkowych czynności z przystosowaniem go do używania) część odsetek, które w danym miesiącu zapłaciliśmy w związku zaciągniętym przez nas kredytem w rachunku bieżącym.
W jaki sposób mam zachować się odnośnie podatku dochodowego od osób prawnych?
Będzie to jakaś część zapłaconych odsetek, które od strony podatku dochodowego nie powinny podwyższać wartości środka trwałego.
W jaki sposób prowadzić ewidencję takich zdarzeń?
Jeżeli podatnik nie może do ceny nabycia przyporządkować odsetek w sposób rzeczywisty powiązanych z nabyciem środka trwałego, to winny one być uwzględnione w jego wartości początkowej.
Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 16g ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p., za cenę nabycia środka trwałego – stanowiącą jego wartość początkową - uznaje się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, ODSETEK, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Wprawdzie w przepisach u.p.d.o.p. nie zostało to wprost zapisane, jednak w praktyce zwykło się przyjmować, że fakt iż pożyczka lub kredyt nie ma charakteru inwestycyjnego, decyduje o tym, że odsetki nie powinny być uwzględnione w cenie nabycia; jako takie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z zapłatą odsetek winny być zaliczane do kosztów podatkowych w sposób bezpośredni. W przepisach art. 16 ust. 1 pkt 11 u.p.d.o.p. prawodawca zastrzegł, że nie mogą być kosztem niezapłacone odsetki. Na gruncie tej regulacji ukształtowała się wykładania, według której odsetki są kosztem w momencie zapłaty. Jednak nie zawsze jest to prawdą. Zasada taka ma zastosowanie wówczas, gdy odsetki stanowią koszt pośredni - wówczas istotnie w dacie zapłaty odsetki są uznawane za poniesione i jako takie uznawana są za koszty. Gdyby jednak okazało się, że odsetki mają charakter kosztów bezpośrednich, wówczas dla zaliczenia ich do kosztów niezbędnym jest uzyskanie przychodu, z którym taki wydatek jest w sposób bezpośredni powiązany. Bez znaczenia przy tym jest to, w jaki sposób odsetki są księgowane (rozliczane) na gruncie prawa bilansowego. Istotnym tylko jest to, aby odsetki były ujęte w księgach (zaksięgowane), tak aby koszty mogły być uznane za poniesione.

Gdyby jednak okazałoby się, że w sposób ewidentny i jednoznaczny część odsetek może być przypisana do nabycia środka trwałego (np. wynika to z przepływu środków, z faktu iż podatnik nie ma innych środków, za pomocą których mógłby finansować nabycia środka trwałego, przyporządkowanie do bilansowej ceny nabycie nie jest li tylko statystyczne ale rzeczywiste, środki z linii kredytowej są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby finansowania nabycia środka trwałego itp.), wówczas podatnik powinien uwzględnić je w wartości początkowej środka trwałego (oczywiście naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania, przy czym kosztem mogą być dopiero zapłacone odsetki).