Odpowiedź:

Pracodawca w tej sytuacji wysłał pracownika dwukrotnie w podróż służbową i powinien dokonać zaewidencjonowania i rozliczenia obu tych wyjazdów.

Uzasadnienie:

W przedstawionym stanie faktycznym pracodawca powinien rozliczyć pracownikowi dwie podróże służbowe. Pierwsza, w której pracownik nie zdołał przekroczyć granicy z uwagi na kolizję pracodawca rozlicza ją do granicy, jak podroż służbową na obszarze kraju  i drugą już odbytą w całości z uwzględnieniem zarówno podróży do granicy jak i poza nią.
W przedstawionym stanie faktycznym pracodawca nie rozlicza tych wyjazdów jako całości, gdyż pomiędzy jedną, a drugą podróżą służbową nastąpiła przerwa.
Zgodnie z art. 775 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) – dalej k.p., pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy, przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.
Zasady rozliczania podróży służbowych krajowych i zagranicznych określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167) – dalej r.p.s. Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 marca 2013 r.

Maria Sobieska
Odpowiedzi udzielono 2 grudnia 2016 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów