W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się firma, która prowadzi dystrybucję doładowań do telefonów komórkowych w postaci tzw. elektronicznych jednostek doładowania, tj. zaszyfrowanych plików elektronicznych zawierających kody doładowujące. Przedmiotowe jednostki są nabywane przez firmę od operatorów sieci komórkowych lub pośredników i przesyłane w postaci zabezpieczonych plików elektronicznych do bazy danych elektronicznego systemu dystrybucji. Zaszyfrowane jednostki doładowania są przesyłane na konkretny terminal w prowadzonym przez niego punkcie sprzedaży, co umożliwia mu dalszą odsprzedaż EJD, w postaci wydruku. Przeniesienie praw do EJD następuje w momencie, w którym kontrahent pobiera te jednostki na zainstalowany w swojej placówce terminal i dokonuje ich sprzedaży finalnemu nabywcy. Sprzedaż EJD dokumentowana jest przez firmę fakturami VAT, wystawianymi za okresy tygodniowe. Podstawą do wystawienia tych faktur są sporządzane przez Spółkę raporty sprzedaży jednostek doładowania w danym okresie.

Firma zapytała fiskusa, czy obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży przedmiotowych doładowań będzie powstawał na zasadach ogólnych, tj. z chwilą dokonania przez Spółkę sprzedaży EJD. Sama uważała, że tak.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie też tak uważał stwierdzając jednocześnie, że z definicji usługi telekomunikacyjnej wynika, że jej istotą jest przekazywanie „danych” w sieci telekomunikacyjnej lub też na udostępnianiu tej sieci. Natomiast w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie firma nie świadczyła usług telekomunikacyjnych, a mianowicie nie przesyła „danych” siecią telekomunikacyjną, lecz działa jako dystrybutor produktów operatorów telekomunikacyjnych. Tym samym nie sposób było uznać, że firma poprzez sprzedaż jednostek doładowujących telefony komórkowe świadczy usługi telekomunikacyjne. Według Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia nie ze sprzedażą usługi telekomunikacyjnej, która w istocie będzie świadczona przez operatora, lecz ze sprzedażą uprawnienia do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej gdzie przedmiotowa jednostka doładowująca telefony komórkowe jest uprawnieniem jej posiadacza do skorzystania z usługi telekomunikacyjnej.

Minister finansów nie zgodził się z Dyrektorem Izby Skarbowej i z urzędu zmienił tą interpretację. Minister wskazał, że ustawa o VAT nie zawiera definicji legalnej usług telekomunikacyjnych. Dlatego też dla ustalenia terminu usługi telekomunikacyjne należy odnieść się do przepisów dyrektywy VAT oraz Prawa telekomunikacyjnego.

Minister uznał, że przepisy tych aktów oraz tezy płynące z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 3 maja 2012 r. w sprawie C-520/10 Lebara Ltd, ECLI:EU:C:2012:264, pkt 35, pozwalają stwierdzić, że firma dokonując sprzedaży EJD świadczy oraz będzie świadczyć na rzecz swoich kontrahentów usługę telekomunikacyjną. Zdaniem ministra finansów, pojęcie usługi telekomunikacyjnej rozumiane jest szeroko i usługa ta obejmuje nie tylko transmisję sygnałów i dźwięków jako taką, lecz również wszystkie usługi „polegające” na takiej transmisji oraz odnośne przeniesienie praw do używania środków dla zapewnienia takiej transmisji.

Dla celów podatku VAT należy zatem przyjąć, że firma sama nabyła tę usługę od operatorów komórkowych lub pośredników, a następnie sama wyświadczyła czy wyświadczy ją na rzecz kontrahenta. W konsekwencji oznacza to, że dla firmy moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu dystrybucji doładowań do telefonów komórkowych zaszyfrowanych plików elektronicznych zawierających kody doładowujące powstaje na zasadach właściwych dla usług telekomunikacyjnych, czyli z chwilą wystawienia faktury z tytułu świadczenia usług telekomunikacyjnych lub też w przypadku gdy firma nie wystawi faktury lub wystawi ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstanie u niego z chwilą upływu terminu wystawienia faktury określonego w art. 106i ust. 3 pkt 4 ustawy o VAT, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Zmiana interpretacji indywidualnej Ministra Finansów z 23 listopada 2015 r., sygn. PT8.8101.255.2015, LEX nr 286258

 

Dowiedz się więcej z książki
Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w transakcjach transgranicznych i krajowych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł