Pytanie:

Spółka wynajmuje samochody w ramach wynajmu długoterminowego. Samochody przed 1 kwietnia 2014 r. miały status samochodów ciężarowych. Z dniem 1 kwietnia 2014 r. straciły ten status i aktualnie są klasyfikowane jako samochody osobowe. Umowy wynajmu zostały zarejestrowane w urzędzie skarbowym w wymaganym terminie. Samochody są wykorzystywane do działalności gospodarczej, w tym również wynajmowane pracownikom na ich potrzeby osobiste. Pracownicy są obciążani miesięcznie kwotą za użytkowanie tych samochodów i spółka z tytułu wynajmu na rzecz pracowników wykazuje VAT należny.
Czy spółka ma prawo odliczyć 100% VAT od rat za wynajem tych samochodów od 1 kwietnia 2014 r.?

Odpowiedź:

W mojej opinii, Spółka ma prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego od rat za najem samochodów.

Uzasadnienie:

W opisanej sprawie należy zwrócić uwagę na fakt, iż prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi na zasadzie praw nabytych. Przedmiotowe pojazdy są przez Państwa określane mianem wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Jednak, wg informacji udzielanych przez Ministerstwo Finansów wskazane pojazdy mogą być traktowane jako pojazdy wykorzystywane do celów mieszanych.

Zasady odliczania podatku naliczonego od wydatków dokumentujących używanie pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze regulują przepisy art. 86a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.

Wydatki związanie z używaniem pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze są wydatkami związanymi z pojazdami samochodowymi od których co do zasady podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia 50% kwoty podatku naliczonego. Stosownie do treści art. 86a ust. 3 pkt 1 lit. a) u.p.t.u. ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego do 50% nie ma zastosowania do pojazdów samochodowych, które są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

Stosownie do treści art. 86a ust. 4 pkt 1 u.p.t.u. pojazdy samochodowe są uznawane za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, jeżeli sposób wykorzystywania tych pojazdów przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach ich używania, dodatkowo potwierdzony prowadzoną przez podatnika dla tych pojazdów ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

Z broszury opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów "Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi" wynika, że – jeżeli zostaną zawarte umowy z pracownikami na wynajęcie pojazdów dla celów używania ich prywatnie, w sytuacji gdy wynajem nie stanowi podstawowej działalności przedsiębiorstwa, a ceny wynajmu nie są cenami rynkowymi, to łącznie wszystkie te warunki mogą wskazywać na próbę obejścia przepisów implementujących decyzję derogacyjną. Fakt, że korzystanie przez pracownika do celów prywatnych z samochodu pracodawcy uznawane jest za dochód dla pracownika, nie oznacza, że warunek opłaty zostaje spełniony. Również to, że pracownik wykonuje pracę na rzecz przedsiębiorstwa, nie może zostać uznane za domniemaną płatność dokonaną przez pracownika za używanie samochodu. Innymi słowy, Ministerstwo Finansów zakłada, że w sytuacji gdy z pracownikami zawarte są umowy najmu samochodów nie można obiektywnie uznać by taki pojazd był wykorzystywany wyłącznie do celów działalności.

Państwa jednak ta sytuacja nie dotyczy z uwagi na fakt, że korzystają Państwo z praw nabytych. W urzędzie skarbowym zostały zarejestrowane umowy najmu pojazdów. Zarejestrowanie umów najmu, na zasadzie praw nabytych, gwarantuje podatnikowi prawo do odliczenia 100% podatku naliczonego z faktur najmu także po dniu 1 kwietnia 2014. r. Uprawnienie to wynika z art. 13 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Stosownie do powołanych podstaw prawnych w przypadku pojazdów samochodowych będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej, w stosunku do których na dzień 31 marca 2014 r. kwotę podatku naliczonego stanowiła cała kwota podatku od towarów i usług wykazanego na fakturze, nie stosuje się przepisu art. 86a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, w odniesieniu do wydatków, o których mowa w art. 86a ust. 2 pkt 2 tej ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą. Innymi słowy, na podstawie cytowanego art. 13 przysługuje Państwu także po 1 kwietnia 2014 r. prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku naliczonego z faktur dokumentujących najem pojazdów.

Prawo to przysługuje na podstawie cytowanego art. 13 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r., a nie z tego względu, że pojazdy są wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej (kwestia ta jest zresztą, jak wyżej wskazałam, dyskusyjna).