Kaucja gwarancyjna pełni funkcję ochronną. Dzięki niej nabywca kupujący towary wrażliwe od podmiotu, które złożyły taką kaucję "może się wyłączyć" z odpowiedzialności solidarnej. Stosowny wykaz dostawców, którzy wpłacili kaucję zamieszczany będzie na stronie internetowej ministra finansów.

Wysokość kaucji gwarancyjnej

Kaucja gwarancyjna wynosi co najmniej jedną piątą kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonanych w danym miesiącu na rzecz danego podatnika. Nie może to być jednak mniej niż 200.000 zł.

Forma składania kaucji

Dopuszczalne formy składania kaucji to:

1) depozyt pieniężny złożony na rachunek pomocniczy urzędu skarbowego;

2) gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa; przepis art. 33e o.p. stosuje się odpowiednio;

3) pisemne, nieodwołalne upoważnienie organu podatkowego, potwierdzone przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, do wyłącznego dysponowania, do wysokości składanej kaucji gwarancyjnej, środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie.

Termin ważności kaucji

Kaucję można złożyć bezterminowo lub na czas określony, ale nie krótszy niż 12 miesięcy.

Zwrot kaucji gwarancyjnej następuje:

- nie później niż po upływie 10 dni od końca miesiąca, w którym upływa termin ważności całości kaucji gwarancyjnej lub jej części, jeżeli przed upływem terminu kaucji gwarancyjnej z określonym terminem ważności nie złożono wniosku o jego przedłużenie lub wniosku o zwrot w części lub w całości tej kaucji;

- nie później niż po upływie 40 dni od końca miesiąca, w którym złożono wniosek o jej zwrot w przypadku kaucji gwarancyjnej w całości lub w części podlega zwrotowi w części przewyższającej kwotę 200.000 zł, z tym że wniosek złożony w ostatnim dniu roboczym miesiąca traktuje się jak złożony w miesiącu następnym.

Jeżeli kaucję gwarancyjną złożono w formie depozytu pieniężnego na wyodrębnionym rachunku urzędu skarbowego, to jej zwrot następuje na rachunek podmiotu w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, której jest członkiem. Z kolei, jeżeli gwarancja udzielona została w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo upoważnienia organu podatkowego do wyłącznego dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku prowadzonym w tym banku lub w tej kasie, to zwrot następuje przez zwrot dokumentu poświadczającego udzielenie gwarancji lub upoważnienia.

Zobacz także:

Kaucja gwarancyjna pełni funkcję ochronną >>>

MF prowadzi wykaz podmiotów które złożyły kaucję gwarancyjną >>>