W projekcie zmian w VAT, będącym obecnie przedmiotem konsultacji publicznych, zawarto zmiany które uproszczą procedury podatnikom starającym się o potwierdzenie, jaką stawkę podatku należy stosować dla danego towaru czy usługi. Zmienią się przepisy dotyczące szczególnego rodzaju interpretacji podatkowych, jakimi są tzw. wiążące informacje.

Chodzi konkretnie o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS), potwierdzające prawidłowość klasyfikowania danego towaru czy usługi, a tym samym stosowanie konkretnej - standardowej lub obniżonej - stawki VAT. Zmiany będą też dotyczyły pełniących podobną rolę Wiążących Informacji Akcyzowych (WIA) oraz Wiążących Informacji Taryfowych (WIT) i Wiążących Informacji o Pochodzeniu (WIP). Dwie ostatnie są stosowane dla celów wymiaru cła.

Czytaj też: Figura Karolina, WIS to solistka >>>

 

 

Wszystko w rękach KIS

Najważniejsza zmiana to przeniesienie kompetencji do wydawania wszystkich wiążących informacji do jednego organu: Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Dotychczas kompetencje do wydawania tych dokumentów były rozproszone między następujące organy:

  • WIA - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu;
  • WIP i WIT - Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie;
  • WIS - Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Dyrektor KIS będzie też organem rozpatrującym w drugiej instancji odwołania od decyzji o wydaniu wszystkich wiążących informacji. Dziś kompetencje drugiej instancji również są rozproszone. Odwołania w sprawie WIA rozpatruje Dyrektor warszawskiej IAS, a w sprawach WIP i WIT - Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Dyrektor KIS jest i pozostanie organem odwoławczym w sprawach WIS. W uzasadnieniu projektu czytamy, że taki zabieg sprzyjać będzie "zachowaniu jednolitości rozstrzygnięć klasyfikacyjnych, zabezpieczając budżet państwa oraz interesy przedsiębiorców".

Czytaj też: Wiążące Informacje Stawkowe - pisma urzędowe ważne dla księgowych >>>

Czytaj też: Jest nowa wyszukiwarka interpretacji, ale nieprzyjazna podatnikom>>

O wydanie WIS będą mogli wnioskować nie tylko przedsiębiorcy obracający towarami czy usługami, ale też podmioty publiczne w rozumieniu przepisów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Uprawnienie to zyskają też zamawiający w rozumieniu ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. W obu przypadkach chodzi o zyskanie pewności co do stawek VAT na towary i usługi (zwłaszcza te obniżone) dostarczane na rzecz tych podmiotów.

 

Kto będzie się starał o WIS, nie będzie musiał już uiszczać 40-złotowej opłaty od wniosku. Ministerstwo Finansów doszło bowiem do wniosku, że wysokość tej opłaty i tak jest niewspółmiernie niska w odniesieniu do kosztów administracyjnych prowadzenia postępowania o wydanie WIS. W uzasadnieniu zauważono też, że w toku wydawania WIS wnioskodawcy i tak są zobligowani do wnoszenia opłat z tytułu przeprowadzanych badań lub analiz. Często bowiem rozpatrzenie wniosku o wydanie WIS wymaga przeprowadzenia takich działań.

Pięć lat, ale nie zawsze

W nowych przepisach doprecyzowano reguły dotyczące okresu obowiązywania WIS. Nie zmieni się zasadniczy okres ich ważności, czyli 5 lat. Ma ona wiązać organy podatkowe oraz podatnika, dla którego ją wydano, w odniesieniu do dostawy, importu i wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz świadczenia usług dokonanych w okresie od dnia następnego po dniu doręczenia WIS odpowiednio do dnia:

  • doręczenia decyzji o zmianie WIS albo decyzji o uchyleniu WIS,
  • upływu okresu ważności WIS,
  • poprzedzającego dzień, w którym WIS wygasła z mocy prawa (wskutek zmiany przepisów prawa), jeśli to wygaśnięcie nastąpiło przed upływem okresu ważności WIS.

W uzasadnieniu dodatkowo wyjaśniono, że na wygaśnięcie z mocy prawa może mieć wpływ np. zmiana w Nomenklaturze Scalonej. To zestaw kodów liczbowych i odpowiadających im towarów, ustalany rozporządzeniami klasyfikacyjnymi Komisji Europejskiej.

Co roku tysiące informacji

Przepisy o WIS działają od 2020 r. i to właśnie w pierwszym roku ich obowiązywania wydano najwięcej tych dokumentów, bo 8689. Rok później - 4215, a od stycznia do maja 2022 - 1074.

Już kilka lat wcześniej można było uzyskiwać WIA, ale w praktyce nie zawsze się to udawało wnioskodawcom. Na przykład w 2021 r. wydano ich 99, ale aż w 194 przypadkach wydano decyzje odmowne.

Z kolei WIT można uzyskiwać już od wejścia Polski do UE w 2004 r. W ostatnich latach wydawano ich 1,4 - 1,5 tys. rocznie. Warszawska izba skarbowa wydawała też co roku kilkadziesiąt WIP.

Zmiany dotyczące wiążących informacji są częścią projektu zwanego SLIM VAT 3, zawierającego pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT. Przewidywany termin wejścia w życie całego pakietu to 1 stycznia 2023, jednak zmiany dotyczące WIS, WIT, WIA i WIP mają obowiązywać od 1 kwietnia 2023 r.