PODYPLOMOWE STUDIA MIĘDZYNARODOWYCH STRATEGII PODATKOWYCH (III edycja) pozwolą lepiej zrozumieć istotę międzynarodowego prawa i planowania podatkowego, a przez to ułatwią absolwentom poruszanie się w skomplikowanym świecie zarządzania podatkami w międzynarodowych przedsiębiorstwach. Studia stwarzają również ich Słuchaczom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności potrzebnych przedsiębiorstwom międzynarodowym, ich menedżerom oraz doradcom. Program przewiduje analizę wielu przypadków z praktyki, które umożliwią Słuchaczom zapoznanie się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy teoretycznej. Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowych Strategii Podatkowych jest przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności w zakresie efektywnego pod względem podatkowym planowania transakcji lub struktury inwestycji zagranicznych: rezydentów za granicą oraz nierezydentów w Polsce.

Patronat medialny nad studiami objął „Przegląd Podatkowy”.

PODYPLOMOWE STUDIA CEN TRANSFEROWYCH (I edycja) zostały utworzone ze względu na rosnącą potrzebę szerzenia wiedzy na temat istoty i znaczenia cen transferowych wobec globalizacji gospodarek, zwiększającego się znaczenia przedsiębiorstw międzynarodowych, mechanizmów regulacyjnych żywo dyskutowanych na arenie międzynarodowej czy też wzrastającego zapotrzebowania przedsiębiorstw lub administracji podatkowych na specjalistów do spraw cen transferowych. Studia stworzą Słuchaczom możliwość warsztatowej analizy wielu case'ów służących przedstawieniu instrumentów podatkowych mających na celu kształtowanie polityki cen transferowych, w tym w szczególności wycenę transakcji. Celem Podyplomowych Studiów Cen Transferowych jest m.in. wykształcenie praktycznych umiejętności oceny i diagnozowania skutków podatkowych transakcji oraz efektywnego pod względem podatkowym planowania struktury grupy kapitałowej, a także zarządzanie ryzykiem - w szczególności poprzez sporządzanie dokumentacji podatkowej, analizy benchmarkingowe, uprzednie porozumienia cenowe czy też instrukcje podatkowe.

Szczegółowe informacje: www.sgh.waw.pl/psmsp, www.sgh.waw.pl/psct, www.facebook.com/mspsgh

Rekrutacja online: podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSMSP, podyplomowe-rejestracja.sgh.waw.pl/Studia-PSCT