Pytanie

W 2016 roku spółka A dokonała jednorazowo transakcji związanej z sprzedażą wszystkich posiadanych udziałów w spółce B, a spółka B nabyła je bezpośrednio celem umorzenia. Zaangażowanie kapitałowe Spółki A w Spółce B wynosiło 67%. Wartość przedmiotowej transakcji przekraczała w przeliczeniu 30 tys. euro, czyli była powyżej kwoty, dla której istnieje obowiązek tworzenia dokumentacji cen transferowych. Inne transakcje pomiędzy Spółką A i B w 2016 roku nie wystąpiły. Czy taka transakcja powyżej ww. kwoty granicznej, ale jednorazowa zobowiązuje do tworzenia dokumentacji cen transferowych? Po dokonaniu wskazanej w pytaniu operacji sprzedaży/zakupu nie istnieją pomiędzy Spółkami A i B już żadne powiązania, o których mowa w art. 11 u.p.d.o.p. (ani rodzinne). W poprzednich latach nie tworzono dokumentacji cen transferowych pomiędzy tymi podmiotami powiązanymi, gdyż nie wystąpił taki obowiązek (tj. nie przekraczano ww. wartości transakcji, które właściwie opiewały na drobne kwoty rzędu setek złotych). Spółka B nie wypłacała także na rzecz Spółki A żadnych dywidend. Gdyby istniał obowiązek tworzenia dokumentacji cen transferowych, to jaka byłaby najlepsza metoda kalkulacji ceny zastosowania?

Odpowiedź

W świetle z 9a ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do końca 2016 - dalej u.p.d.o.p, podatnicy dokonujący transakcji, w tym zawierający umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze, z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami są obowiązani do sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W pytaniu podniesiono wątpliwość, czy sprzedaż/ nabycie udziałów w celu umorzenia, czyli tzw. umorzenie dobrowolne, stanowi transakcję podlegającą dokumentacji cen transferowych. Dla odpowiedzi na to pytanie kluczowe znaczenie ma zagadnienie, czy umorzenie dobrowolne stanowi transakcję.

Zgodnie z wyjaśnieniami organów podatkowych, umorzenie dobrowolne jest to działanie w ramach stosunków korporacyjnych, które zostało dopuszczone przepisami k.s.h. i które nie ma charakteru transakcji gospodarczej. W konsekwencji, nie podlega ono obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 20.10.2015 (IBPBI/2/423-1302/14/AK): „Odnosząc cytowany art. 9a ust. 1 u.p.d.o.p., do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, że nie będzie on miał w niniejszej sprawie zastosowania bowiem w przypadku umorzenia udziałów nie dochodzi do transakcji w rozumieniu ww. przepisu.”

Takie stanowisko potwierdził również:

- Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 11.04.2016 (IPPB3/4510-149/16-2/MC) oraz

- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 18.12.2015 (- ILPB2/4511-1-1024/15-3/MKI).

 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów