Natura pracy doradcy podatkowego powoduje, że musi on korzystać z nowoczesnych technologii. Jeśli w imieniu swoich klientów wysyła elektroniczne deklaracje podatkowe i pliki JPK_VAT, to wręcz jest zmuszony do używania specjalistycznego oprogramowania. Zdarzają się jednak doradcy, którzy idą nawet dalej i sami opracowują oprogramowanie udoskonalające takie operacje. Czy zyski, które przynosi taka innowacja, podlegają 5-procentowemu opodatkowaniu PIT? Bo taka właśnie korzyść, zwana IP Box, przysługuje twórcom innowacji, w tym nowoczesnego oprogramowania.

Czytaj w LEX: Innovation Box – domknięcie łańcucha zachęt fiskalnych na działalność rozwojową >>>

Sprawdź w LEX: Innovation Box - preferencyjne opodatkowanie dochodów generowanych przez prawa własności intelektualnej >>>

 

 

Fiskalny wynalazek i milczenie fiskusa

Właśnie o kwestię zastosowania tego ułatwienia zapytała przed dwoma laty doradczyni podatkowa o inicjałach M.O. Jej innowacja polegała na twórczym rozwinięciu oprogramowania obsługującego wysyłkę plików do urzędu skarbowego.

We wniosku o wydanie interpretacji prawa podatkowego opisała swój wynalazek, i to z użyciem fachowej terminologii. Wyjaśniła, że w celu optymalizacji procesu przekazywania deklaracji podatkowych, rozwinęła zestaw makr w aplikacji Visual Basic for Applications, umożliwiających automatyzację procesu przekazu danych do urzędu skarbowego. Napisała te kody makr samodzielnie, bez jakiejkolwiek ingerencji czy ograniczenia strony twórczej ze strony innych podmiotów. W praktyce chodziło o zautomatyzowanie wysyłki elektronicznych dokumentów.

Czytaj w LEX: Ulga na działalność badawczo-rozwojową w praktyce >>>

Czytaj w LEX: IP BOX - PIT - objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów >>>

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie dał wtedy odpowiedzi. W dniu 4 września 2020 r. wydał postanowienie o pozostawieniu tego wniosku bez rozpoznania (nr 0111-KDIB1-2.4011.69.2020.4.ANK). Jednak doradczyni nie dała za wygraną, a sprawą dalej zajęły się sądy - najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny. Ten ostatni w wyroku z 1 czerwca 2022 r. (sygn. akt II FSK 1017/21) przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Sprawdź w LEX: II FSK 1208/21, Kwalifikowane prawa własności intelektualnej - Wyrok NSA >>>

Sprawdź w LEX: I SA/Rz 916/21, Interpretacja podatkowa w zakresie ulgi IP Box. - Wyrok WSA w Rzeszowie >>>

Sąd: Niech KIS się nie uchyla

NSA nie analizował wynalazku pani M.O. od strony technicznej. Za to wytknął błędy proceduralne, które popełnił Dyrektor KIS. Chodziło właśnie o to, kto ma dokonać analizy merytorycznej charakteru innowacji. "Ustalenia od organu interpretacyjnego wymagało zatem czy opisane przez skarżącą makra są programem komputerowym, biorąc pod uwagę ich charakterystykę jako makropoleceń służących do wykonywania powtarzalnych w programie komputerowym czynności. Ustaleń takich organ interpretacyjny nie dokonał, a niejako przerzucił ten obowiązek na Skarżącą wpisując go – w sposób nieuprawniony – w element stanu faktycznego" - czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Koniec końców Dyrektor KIS 7 października br. wydał interpretację (nr 0111-KDIB1-2.4011.69.2020.10.AK). Tym razem zdecydowanie odmówił prawa do zastosowania obniżonej stawki podatku. Dokonał analizy zgłoszenia, używając przy tym Objaśnień Podatkowych z dnia 15 lipca 2019 r. dotyczących preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej - IP Box. Stwierdził jednak, że wynalazku pani M.O. nie sposób uznać za efekt prac badawczo-rozwojowych. "We wniosku nie zostało wykazane czego konkretnie dotyczyły prace badawczo-rozwojowe zmierzające do wytworzenia poszczególnych makr, czym wyróżniały się nowe, ulepszone produkty. Ponadto nie zostały wyjaśnione poszczególne etapy: planowanie, weryfikacja, zakończenie" - stwierdził Dyrektor KIS.

"Podejmowana przez Panią działalność związana z rozwojem zestawu makr nie stanowi działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 w zw. z art. 30ca ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym nie ma Pani możliwości zastosowania preferencyjnej stawki opodatkowania w wysokości 5 proc. do osiąganych przez Panią dochodów" - tak brzmi konkluzja interpretacji.

Jeśli ten ciekawy spór będzie miał dalszy ciąg, zrelacjonujemy go w serwisie Prawo.pl.

 

Sprawdź również książkę: Prawo nowych technologii >>