Pytanie

Czy:
a) wypełnianie deklaracji podatkowych rocznych przez biuro rachunkowe dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
b) udzielanie osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami przez doradcę podatkowego;
wyczerpuje przesłankę do utraty zwolnienia ze stosowania kasy fiskalnej na podstawie § 4 pkt 2 lit. h. r.z.k.r.?

Odpowiedź

Podatnik wykonujący tego rodzaju czynności, od 2015 r. nie będzie mógł stosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Uzasadnienie

Jak wynika z § 4 pkt 2 lit. h) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących – dalej r.z.k.r., zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących nie stosuje się m.in. w przypadku świadczenia usług doradztwa podatkowego.

Czym zaś są usługi doradztwa podatkowego? Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym – dalej u.d.p., czynności doradztwa podatkowego obejmują m.in. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, a także sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.

Treść pytania wskazuje, że mamy w analizowanym przypadku do czynienia z czynnościami objętymi ww. zakresem, tj. z czynnościami doradztwa podatkowego. Bez wątpienia nie są to czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, o których mowa w art. 76a ustawy z 29 września1994 r. o rachunkowości. Podatnik zatem wykonujący tego rodzaju czynności, od 2015 r. nie będzie mógł stosować zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego