Na podstawie ustawy o administracji podatkowej, niektóre kategorie podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w szczególności wykonujących określony rodzaj działalności gospodarczej lub osiągających określoną wysokość przychodu netto w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, będą mogły być obsługiwane przez innego niż właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego.

Rada Podatkowa Konfederacja Lewiatan rozpoczęła konsultacje projektów rozporządzeń Ministra Finansów:

- w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo,

- w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.

Pierwszy z projektów określa kategorie podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo określa katalog podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Należą do niego:

- podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,

- banki państwowe, banki w formie spółek akcyjnych, banki spółdzielcze i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe,

- zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji,

- jednostki działające na podstawie przepisów o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych jak również na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

- oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych,

- osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, których przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro ustalonego na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Zobacz: Nowe kryteria dla podatników podlegających wyspecjalizowanym urzędom skarbowym >>

Drugi z projektów to rozporządzenie w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania. W projekcie określono naczelników urzędów skarbowych wyznaczonych do wykonywania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, o której mowa w art. 11 ust.1 pkt. 6 ustawy o administracji podatkowej.

Zobacz: MF wskazał urzędy skarbowe właściwe do wykonywania egzekucji >>

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego