Głównym postulatem umowy jest wzajemne zobowiązanie się Polski i USA do automatycznego przekazywania danych o rachunkach rezydentów podatkowych drugiego państwa, prowadzonych przez banki, ubezpieczycieli i fundusze inwestycyjne. Umowa określa sposób identyfikacji i przetwarzania, a także przekazywania informacji o rachunkach prowadzonych dla rezydentów drugiego państwa. Umożliwi ona przekazywanie przez polskie instytucje finansowe danych o rachunkach amerykańskich rezydentów podatkowych.

Zobacz: Polska i Stany Zjednoczone wymienią informacje o podatnikach >>

W przypadku odmowy zawarcia porozumienia z amerykańską administracją skarbową przewidziano – dla instytucji finansowych i osób uzyskujących dochody z USA za pośrednictwem tych instytucji – sankcję w postaci opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze źródeł w USA, podatkiem w wysokości 30 proc.

W Polsce podpisanie porozumień przez instytucje finansowe bezpośrednio z amerykańską skarbówką byłoby sprzeczne z polskimi regulacjami dlatego informacje o rachunkach prowadzonych dla rezydentów podatkowych USA w polskich instytucjach finansowych będą przez nie zbierane i raportowane do krajowej administracji podatkowej, a następnie zostaną automatycznie przekazane do USA.

Umowa w sprawie automatycznej wymiany informacji ze stroną amerykańską zawiera zasadę wzajemności w przekazywaniu informacji. Oznacza to, że informacje o amerykańskich rachunkach i dochodach polskich rezydentów będą przekazywane również przez USA.

W polsko-amerykańskiej umowie określono m.in. zakres i terminy przekazywania informacji, sposób identyfikacji rachunków posiadanych przez amerykańskich rezydentów podatkowych oraz katalog podmiotów (np. fundusze emerytalne) i produktów finansowych, które będą wyłączone spod obowiązku przekazywania informacji. Przepisy umowy będą dotyczyć głównie banków, funduszy inwestycyjnych i powierniczych oraz zakładów ubezpieczeń.

W Polsce formalną podstawą do wymiany informacji podatkowych będzie obowiązująca, dwustronna umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1974 r. lub wielostronna Konwencja o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych z 1988 r.

Zobacz też: MF przedstawił projekt regulacji wdrażających FATCA >>

Rząd przyjął projekt ustawy ratyfikacyjnej 27 stycznia 2015 r. Do Sejmu wpłynął on 9 lutego br., a 17 lutego został skierowany do pierwszego czytania w komisjach: Finansów Publicznych oraz Spraw Zagranicznych. 4 marca br. komisje przyjęły projekt bez poprawek.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego