W przedmiotowej sprawie spółka złożyła korektę deklaracji w podatku od nieruchomości wyjaśniając, że jest ona spowodowana błędnym określeniem wartości budowli, bowiem doliczono wartość transformatorów, które w ocenie spółki nie stanowią budowli.

Według burmistrza miasta przedmiotowe transformatory należy uznać jednak za budowle w świetle art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie tylko dlatego, że są wprost wymienione w art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, jako wolnostojące urządzenia techniczne oraz nieodzowne i integralne elementy sieci elektroenergetycznej, czyli sieci technicznej, ale przede wszystkim z powodu tego, iż są one obiektami budowlanymi w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego, albowiem transformatory wolnostojące słupowe oraz transformatory wolnostojące posadowione na żelbetowych fundamentach wraz z tymi fundamentami (słupami i fundamentami żelbetowymi) stanowią całość techniczno-użytkową.

Sprawa trafiła do WSA w Łodzi. Zdaniem sądu budowle stanowią sieci techniczne, w tym sieci służące do przesyłania energii elektrycznej (sieci elektroenergetyczne). W skład tak rozumianej budowli jako całości użytkowo-technicznej wchodzą również urządzenia zapewniające stabilizację i przesyłanie energii w postaci stacji transformatorowych umieszczonych na słupach, czy też fundamentach betonowych.

A skoro budowlą jest sieć techniczna (jak i sieć uzbrojenia terenu), składająca się w tym przypadku z naziemnych przewodów i urządzeń elektroenergetycznych, to sporne transformatory są elementem tej sieci, a ich wartość podlega uwzględnieniu przy obliczaniu podstawy opodatkowania w podatku od nieruchomości.

Sąd zwrócił także uwagę na elementy funkcjonalne spornych transformatorów, czyli ich przeznaczenie oraz sposób i możliwość wykorzystania ich, jako całości. Zadaniem transformatorów w sieci przesyłowej jest przetwarzanie energii elektrycznej. Bez wątpienia zatem stanowią one część sieci elektroenergetycznej, albowiem w przypadku ich odłączenia od niej, tracą swój charakter i przeznaczenie, a sieć pozbawiona zostanie elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania.

Sąd jednocześnie odróżnił sytuację, gdzie transformator jest urządzeniem technicznym (umieszczonym w budynku lub budowli) zabezpieczającym prawidłowość pracy maszyn - dostarczającym energię elektryczną o określonym napięciu, od sytuacji - gdzie transformator wchodzi w skład sieci elektroenergetycznej (przesyłowej). W pierwszym przypadku trudno uznać, aby stanowił urządzenie budowlane, czy też wchodził w skład budowli jako całość techniczno-użytkowa; natomiast w drugim przypadku, jako element sieci elektroenergetycznej wchodzi w skład budowli, a tym samym jego wartość podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Wyrok WSA w Łodzi z 6 lutego 2013 r., I SA/Łd 1579/12