Rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania czynności audytowych oraz wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu audytowym określa wzory:

1) kwestionariusza postępowania audytowego,
2) planu postępowania audytowego,
3) aneksu do planu postępowania audytowego,
4) wezwania do udostępnienia dokumentów, danych, informacji oraz do złożenia wyjaśnień,
5) protokołu z czynności audytowych,
6) adnotacji z czynności audytowych,
7) wniosku o udzielenie pomocy prawnej,
8) postanowienia o spełnianiu warunków i kryteriów kończące postępowanie audytowe,
9) oświadczenia o prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu postępowania audytowego,
10) oświadczenia o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania statusów upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) pomiędzy UE a państwami trzecimi.

Jednolity tekst rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z 21 grudnia 2011 roku (Dz. U. Nr 185, poz. 1675), które weszły w życie 2 stycznia 2012 r.

Tutaj możesz zobaczyć nowy tekst jednolity rozporządzenia

Z kolei rozporządzenie w sprawie kontroli wykonywanych przez Służbę Celną w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych określa:

1) szczegółowy sposób i tryb kontroli przestrzegania przepisów regulujących urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, oraz zgodności tej działalności z udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
2) rodzaje dokumentów mających znaczenie dla kontroli oraz rodzaje dokumentacji związanej z prowadzoną działalnością podlegającą kontroli, wzory tej dokumentacji, a także szczegółowy sposób jej przygotowania i prowadzenia,
3) tryb przekazywania i zakres zgłoszeń i informacji dotyczących działalności.

Jednolity tekst rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem zmieniającym z 2 stycznia 2012 roku (poz. 37), które weszły w życie 27 stycznia 2012 r.

Tutaj możesz zobaczyć nowy tekst jednolity rozporządzenia