Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będzie w 2011 r. wynosiła - tak jak obecnie - 0,85 zł na 1 litr oleju.

Kwotę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu ustalanego zgodnie z ustawą.

Stawkę zwrotu podatku na następny rok określa zgodnie z ustawowym upoważnieniem Minister Finansów, corocznie w terminie do 30 listopada, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego na olej napędowy.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2011 r. (Dz.U. Nr 235, poz. 1541) wchodzi w życie 28 grudnia 2010 r.

Jolanta Mazur