Występujące na dzień bilansowy saldo środków pieniężnych w drodze należy wykazać w bilansie w pozycji B.III.1c "Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne" w wierszu "inne środki pieniężne".

Środki pieniężne w drodze spełniają definicję tzw. ekwiwalentów środków pieniężnych, przedstawioną m.in. w paragrafie 2.1 Krajowego Standardu Rachunkowości nr 1 Rachunek przepływów pieniężnych.

 


Ekwiwalenty środków pieniężnych to te aktywa pieniężne, nie zaliczane do środków pieniężnych oraz inne aktywa finansowe, które charakteryzują się jednocześnie niżej wymienionymi cechami:

  • wysokim stopniem płynności, to jest łatwością wymiany na określoną kwotę środków pieniężnych,
  • nieznacznym ryzykiem utraty wartości oraz
  • krótkim terminem płatności lub wymagalności.

W szczególności są to aktywa pieniężne, których termin płatności lub wymagalności nie jest dłuższy niż 3 miesiące od dnia ich otrzymania, wystawienia, nabycia lub założenia lokaty.

Zobacz również: Koniec papierowych sprawozdań finansowych >>