Pytanie

Czy sprzedaż gotowych wzorów pism procesowych przez spółkę LTD z siedzibą w Wielkiej Brytanii dla polskich osób fizycznych/firm może być traktowane jako usługi doradcze/prawne (sprzedaż będzie odbywała się za pośrednictwem strony internetowej)?
Czy z tytułu takiej sprzedaży, zarówno dla osób fizycznych i firm, powstanie dla spółki obowiązek zapłacenia podatku u źródła? Jeżeli tak, to czy obowiązek podatkowy powstanie zarówno w przypadku sprzedaży dla osób fizycznych, jak i firm - kto w takim przypadku będzie zobowiązany do pobrania i zapłacenia podatku?

Odpowiedź

Sprzedaż gotowych wzorów pism procesowych nie jest usługą doradczą. Jest to sprzedaż produktu elektronicznego. Tym samym nie powstanie obowiązek zapłaty podatku dochodowego u źródła w Polsce. Inaczej byłoby, gdyby spółka LTD zajmowała się przygotowywaniem (wypełnianiem) takich druków – wtedy byłaby to działalność prawniczo-doradcza i mógłby powstać obowiązek rozliczenia podatku u źródła.

Uzasadnienie

W myśl art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych podatek dochodowy ustala się w wysokości 20 proc. uzyskanych przez nierezydentów przychodów z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Tymczasem sprzedaż gotowych druków trudno jest uznać za usługę doradczą, tym bardziej, że z pytania wynika, iż sprzedaż ma następować poprzez stronę internetową, więc druki będą wybierali sami klienci. Nie jest to także usługa prawna – nie wymaga bowiem wiedzy prawniczej. Wykluczyć należy także usługi o podobnym charakterze, chociaż w tym przypadku zapis jest na tyle ogólny, że jakieś podobieństwo zawsze można znaleźć. Jest ono jednak na tyle dalekie, że należy wykluczyć podleganie powyższym przepisom. Jest to po prostu sprzedaż produktu elektronicznego, zbliżona do sprzedaży e-booków, e-letterów, kodów dostępu itp.

Inaczej byłoby, gdyby druki były przygotowywane pod zamówienie klienta i wypełniane wymaganymi danymi. W takim przodku byłaby to usługa prawno-doradcza, wobec powyższe przepisy znalazłby zastosowanie. Tym samym powstałaby konieczność pobrania podatku u źródła. Obowiązek ten ciążyłby jednak na płatnikach podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. W efekcie do opodatkowania w ten sposób doszłoby w przypadku świadczenia usług na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych wykonujących działalności gospodarczą. Pozostałe osoby fizyczne (niewykonujące działalności gospodarczej) nie mają statusu płatnika, a tym samym nie mają obowiązku rozliczania podatku u źródła.

Odpowiedź pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego