Tak wynika z wyroku NSA z 7 maja 2014 r., w którym istota sporu sprowadzała się do rozstrzygnięcia kwestii, czy spółka może funkcjonować jako członek podatkowej grupy kapitałowej (PGK), pomimo korzystania ze zwolnienia z CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (SSE).

Rozstrzygnięcie wymagało ustalenia, na podstawie jakich przepisów spółka, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE, korzysta ze zwolnienia w CIT.

Zdaniem spółki będzie ona mogła funkcjonować jako członek PGK, a fakt korzystania ze zwolnienia od CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT po utworzeniu PGK nie będzie naruszać warunków, określonych w art. 1a ust. 2 tej ustawy, niezbędnych do uznania PGK za podatnika. Jednym z warunków, określonym w art. 1a ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy o CIT, jest bowiem, aby po utworzeniu PGK spółki ją tworzące nie korzystały ze zwolnień od CIT na podstawie odrębnych ustaw.

Według spółki nie można uznać, że podstawą zwolnienia z CIT uzyskiwanych przez podatników z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE jest przepis art. 12 ustawy z 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (u.s.s.e.). Zdaniem spółki to sama ustawa o CIT wprost ustanawia zwolnienie dla dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE.

Fiskus był innego zdania. Organ uznał, iż podmioty działające w SSE korzystają ze zwolnienia z opodatkowania dochodów na podstawie ustawy innej niż ustawa o CIT, gdyż podstawy tego zwolnienia są uregulowane w u.s.s.e. W konsekwencji, korzystanie przez spółkę ze zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE, spowoduje utratę statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową, której członkiem będzie spółka.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął NSA. Sąd przyznał rację spółce, uznając, że przepis art. 12 u.s.s.e. jest przepisem odsyłającym do ustawy o CIT w zakresie zwolnienia dochodu podmiotów działających w specjalnej strefie ekonomicznej, nie określa natomiast podstawowych warunków tego zwolnienia, pozostawiając to ustawie podatkowej. Nie wynika bowiem z niego, czy każdy dochód osiągnięty w strefie jest zwolniony i do jakiej wysokości. Zwolnienie dochodu osiąganego z działalności gospodarczej prowadzonej w SSE ma w związku z tym swoje źródło w ustawie o CIT i nie jest zwolnieniem udzielonym na podstawie przepisów odrębnych.

Wyrok NSA z 7 maja 2014 r., II FSK 1958/12

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego