W tym nowym akcie prawnym planowane jest ujęcie kompleksowej regulacji z zakresu ogólnego prawa podatkowego, obejmującej określenie praw i obowiązków podatnika, zasad wykładni prawa podatkowego oraz wzajemnych relacji między ogólnym prawem podatkowym i kodeksem postępowania administracyjnego, materialnym prawem podatkowym i innymi ustawami związanymi z podatkami.

Zobacz: Resort finansów planuje nowy kodeks podatkowy >>

Utworzenie Komisji Kodyfikacyjnej związane jest z potrzebą zapewnienia interdyscyplinarnego podejścia do tworzenia aktu stanowiącego podwaliny całego systemu podatkowego. Powinno ono przebiegać w sposób balansujący stanowiska i potrzeby wszystkich zainteresowanych środowisk, w szczególności reprezentantów świata nauki, sądownictwa, przedsiębiorców i resortu finansów. To jest zdaniem projektodawców warunek stworzenia aktu stabilnego i trwałego. Dlatego w Komisji zasiadać ma 15 powołanych przez premiera wybitnych przedstawicieli nauki oraz praktyki z zakresu ogólnego prawa podatkowego i procedur podatkowych. Organizacją prac i techniczną obsługą Komisji zajmować się będzie jej sekretarz, przy pomocy urzędu obsługującego resort finansów.

Oczekuje się, że w ciągu roku od pierwszego posiedzenia Komisji opracowana zostanie koncepcja przyszłej kodyfikacji, a następnie w ciągu kolejnych dwóch lat przygotowany zostanie projekt ustawy i projekty podstawowych aktów wykonawczych dla proponowanej regulacji wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji. Komisja zakończy pracę w dniu ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2014 r. w sprawie utworzenia, organizacji i trybu działania Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego (Dz. U., poz. 1471) weszło w życie w dzień po dniu ogłoszenia tj. 30 października 2014 r.

Zobacz też: Komisja Kodyfikacyjna powinna pomóc przedsiębiorcom >>