"Czy znamiona uporczywego niewpłacania podatku w terminie (art. 57 § 1 k.k.s.) może wypełniać jednorazowe zaniechanie zapłaty podatku w terminie, czy też uporczywość sprawcy przejawiać się może wyłącznie w powtarzających się, cyklicznych zachowaniach, polegających na zaniechaniu zapłaty podatku?" - brzmi pytanie prawne zadane SN.

Kwestia od dawna jest sporna. Duża część sądów i doktryny uważa, że uporczywość nie może dotyczyć jednorazowego niezapłacenia podatku, ponieważ dla bytu przestępstwa istotna jest powtarzalność zachowania sprawcy wykroczenia. Częste są przy tym odwołania do określonego w Kodeksie karnym przestępstwa niealimentacji (art. 209 k.k.).

Przeciwnicy tej koncepcji uważają, że dla spełnienia znamienia uporczywości wystarczy, by sprawca nie regulował zobowiązania przez dłuższy czas. Powołują się przy tym na orzeczenie SN z 3 października 2008 r. (III KK 176/08), w którym sąd uznał, że "pojęcie "uporczywie" charakteryzować może zachowanie zarówno ze względu na jego powtarzalność, jak i na trwałość utrzymywanego określonym zachowaniem stanu. Trzeba jednak stwierdzić, że pogląd ten nie znalazł odzwierciedlenia w normatywnym opisie typu wykroczenia określonego w art. 57 § 1 k.k.s.".