Nowelizacja dostosowuje procedurę do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt SK 22/11) w którym Trybunał uznał, że odrzucenie skargi kasacyjnej skierowanej do NSA bez wezwania do usunięcia jej braków narusza prawo do sądu oraz konstytucyjną zasadę zaufania obywatela do państwa.

Po zmianach sąd administracyjny nie odrzuci od razu skargi kasacyjnej obarczonej brakami, a wezwie do ich usunięcia w terminie siedmiu dni. Nie będzie to jednak dotyczyć przytoczenia podstaw kasacyjnych.

Ustawa z 9 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 1191) wejdzie w życie 1 września 2015 r.