Za przyjęciem ustawy zagłosowało 57 senatorów, przeciw było 27, pięciu wstrzymało się od głosu. Przyjęta poprawka wyłącza prawo stosowania podsłuchu w przypadkach obawy popełnienia przestępstw wymierzonych przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, które dotyczą popełnienia wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego. Teraz ustawa wróci do Sejmu.

Nadrzędnym celem przyjętej nowelizacji Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw jest ograniczenie wyłudzanie podatku VAT. Przewidziane w niej surowe sankcje karne mają odstraszać potencjalnych sprawców tego procederu, który urósł do rozmiarów poważnego problemu ekonomicznego i społecznego.

Nowela przewiduje dodanie do Kodeksu karnego szczególnej postaci tzw. fałszu materialnego dokumentu w postaci faktury w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej. Zgodnie z art. 270a karalne byłoby podrabianie lub przerabianie w celu użycia za autentyczną fakturę w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej albo używanie takiej faktury jako autentycznej.

Sprawca w tym przypadku podlegać będzie karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8, a w przypadku faktur, których wartość jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, albo gdy sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu - karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. W wypadkach mniejszej wagi, można będzie orzec grzywnę, karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Jeżeli chodzi o tzw. fałsz intelektualny, to w art. 271a k.k. powiązano karalności tego przestępstwa z ogólną wartością towarów lub usług, których dotyczy faktura, nie zaś z kwotą uszczuplenia należności publicznoprawnej, która jest zamierzonym celem takiego przestępnego działania. Penalizowane ma być podanie w fakturze nieprawdy co do okoliczności mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub używanie takiej faktury.

Ustawa przewiduje także postać kwalifikowaną przestępstw określonych w art. 270a § 1 i w art. 271a § 1 k.k. w stosunku do faktur, dotyczących towarów lub usług, których wartość lub łączna wartość jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości. Ten typ czynu miałby odnosić się w założeniu do członków największych zorganizowanych grup przestępczych, których działalność powoduje najpoważniejsze negatywne konsekwencje budżetowe, i być zbrodnią z zagrożeniem karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 5 lat albo nawet karą 25 lat pozbawienia wolności. W wypadku mniejszej wagi, sprawca tych czynów będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 5.

W celu dalej idącego powiązania majątkowych konsekwencji skazania z wyrządzoną przez sprawców szkodą przewidziano także możliwość wymierzenia grzywny orzeczonej obok kary pozbawienia wolności w wysokości do 3000 stawek dziennych.

Mając na celu rozbicie solidarności grup przestępczych, działających w celu dokonywania wyłudzeń, przewidziano możliwość złagodzenia represji karnej w odniesieniu do tych osób, które zdecydują się na wyrażenie tzw. czynnego żalu w określonej formie lub też naprawienia wyrządzonej szkody.

Na gruncie procesowym, najpoważniejsze typy czynów zabronionych wprowadzone nowelizacją zostały uwzględnione w katalogu przestępstw, co do których jest możliwe zarządzenie procesowej kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych oraz do określonych w odpowiednich ustawach katalogów przewidujących przeprowadzanie czynności operacyjno-rozpoznawczych przez Policję, Centralne Biuro Antykorupcyjne, organy Kontroli Skarbowej, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Rozwiązanie takie ma zwiększyć skuteczność wykrywania i ścigania wyłudzeń podatkowych.

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2017.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów