Chodzi również o uwolnienie podatników podatku dochodowego od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych. Zapisy projektu pozwolą również minimalizować błędy popełniane przy rozliczaniu podatku. Ułatwienia o których mowa, mają zostać wprowadzone już do rozliczeń PIT za 2016 r.

Izba rozpocznie też prace nad zgłoszonym przez posłów .Nowoczesnej projektem nowelizacji ustawy o PIT. Zakłada on m.in. obniżenie stawki podatku liniowego z 19 na 15 proc. podstawy obliczania podatku od dochodów osiąganych z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej oraz wydłużenia z 5 do 15 lat okresu, w którym podatnik będzie mógł rozliczyć poniesioną stratę podatkową.

Ponadto w porządku obrad jest przewidziane rozpoczęcie prac nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Celem tego dokumentu jest likwidacja wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom określonym przez przepisy unijne. Ponadto wejście w życie projektowanych rozwiązań ma umożliwić bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Porządek obrad przewiduje też rozpoczęcie prac nad rządowym projektem nowelizacji przepisów wprowadzających ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Projekt zmienia ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawę Przepisy wprowadzające ustawę o KAS, aby dostosować je do znowelizowanych ustaw: o podatku od towarów i usług oraz Prawo o ruchu drogowym.

Sejm rozpatrzy też komisyjny projekt nowelizacji ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy on ograniczenia zasady solidarnej odpowiedzialności w sytuacji, gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości współwłaścicieli nieruchomości.