Projekt przewiduje przeprowadzenie konsolidacji administracji skarbowej w dwóch obszarach: przedmiotowej, na poziomie centralnym w Ministerstwie Finansów i konsolidacji podmiotowej, na poziomie regionalnym oraz lokalnym izb i urzędów skarbowych, urzędów kontroli skarbowych, izb i urzędów celnych - w izby administracji skarbowej oraz w urzędy skarbowe i urzędy celno-skarbowe.

Zobacz: Projekt ustawy o KAS zaakceptowany przez rząd >>

W tak skonsolidowanej administracji będą funkcjonowały następujące organy : minister właściwy do spraw finansów publicznych, szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektor izby administracji skarbowej, naczelnik urzędu skarbowego,  naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Minister finansów będzie odpowiedzialny za koordynowanie i współdziałanie w kształtowaniu polityki państwa w zakresie zadań KAS. Będzie określał czteroletnie kierunki działania i rozwoju KAS, zaś rolę wiodącą z punktu widzenia realizacji zadań KAS przypisano szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Podstawowe zadania w procesie poboru danin będzie natomiast realizował naczelnik urzędu skarbowego, który przejmie kompetencje dotychczasowego naczelnika urzędu skarbowego i naczelnika urzędu celnego w zakresie m.in. poboru podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych jak również innych należności na podstawie odrębnych przepisów czy też egzekucji administracyjnej należności pieniężnych.

Z kolei nowo powstały naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych należności na podstawie odrębnych przepisów, czy też obejmowanie towarów procedurami celnymi oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa celnego. Nadzór nad realizacją zadań wykonywanych przez naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych będzie sprawował dyrektor izby administracji skarbowej.

W skład Krajowej Administracji Skarbowej wchodzić będą następujące jednostki organizacyjne: komórki organizacyjne urzędu obsługującego ministra finansów, izby administracji skarbowej, Krajowa Informacja Skarbowa, urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, Krajowa Szkoła Skarbowości i Centrum Informatyki KAS.

Projekt zakłada, że ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.