Umowa między Polską a Bermudami o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Uzgodnienia końcowe dotyczące interpretacji oraz stosowania mowy, podpisane w Londynie 25 listopada 2013 r. została przygotowana na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych. Natomiast w odniesieniu do Bermudów będą to podatki bezpośrednie, bez względu na rodzaj i nazwę. Zgodnie z umową właściwe organy stron będą na żądanie udzielać informacji podatkowych i będą zobowiązane m.in. do przekazywania żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów i informacji pochodzących z banków oraz instytucji finansowych i od wszelkich innych osób. Rząd przyjął projekt w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 6 maja 2014 r.

Zobacz: Polska i Bermudy wymienią informacje podatkowe >>

Umowa z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi podpisana została w Londynie 28 listopada 2013 r. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych od osób prawnych, fizycznych, a także od towarów i usług. Jeśli chodzi o Wyspy Dziewicze, będą to podatki: dochodowy od wynagrodzeń oraz od majątku. Zgodnie z umową właściwe organy obu krajów będą na żądanie udzielać informacji podatkowych i będą zobowiązane m.in. do przekazywania żądanych informacji, w formie zeznań świadków i uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów i informacji pochodzących z banków oraz instytucji finansowych i od wszelkich innych osób. Protokół do umowy zawiera m.in. postanowienie, zgodnie z którym w razie wprowadzenia na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych podatku od wartości dodanej, będzie on automatycznie objęty postanowieniami umowy. Wspólna Deklaracja określa ogólne cele, jakie przyświecają porozumieniu pomiędzy Polską a Wyspami Dziewiczymi, m.in. przejrzystość i efektywną wymianę informacji w sprawach podatkowych. Rząd przyjął projekt w trybie obiegowym 7 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 6 maja 2014 r.

Zobacz: Polska wymieni informacje podatkowe z Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi >>

Umowa między Polską a Kajmanami, podpisana w Londynie 29 listopada 2013 r., została przygotowana na podstawie Modelowej Umowy OECD o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Modelowej Konwencji OECD w sprawie dochodu i majątku. Umowa dotyczy: w przypadku Polski - podatków dochodowych od osób prawnych oraz fizycznych, a w odniesieniu do Kajmanów - wszystkich podatków. Zgodnie z umową właściwe organy obu krajów będą udzielać informacji podatkowych na żądanie i będą zobowiązane m.in. do przekazywania informacji w formie zeznań świadków, uwierzytelnionych kopii oryginalnych dokumentów i informacji pochodzących z banków. Rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji w trybie obiegowym 23 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 12 maja 2014 r.

Zobacz: Polska podpisała umowę o wymianie informacji podatkowych z Kajmanami >>

Protokół zmieniający Umowę między rządem RP a rządem ZEA w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół podpisany w Abu Zabi 11 grudnia 2013 r. wprowadza m.in. zmiany w zakresie opodatkowania zysków kapitałowych w tym tzw. klauzulę nieruchomościową. Zgodnie z tym zapisem dochód z tytułu zbycia udziałów lub akcji tych spółek, których majątek składa się w więcej niż 50 proc. z nieruchomości, będzie podlegał opodatkowaniu w kraju, w którym te nieruchomości się znajdują. Protokół zmienia też w przypadku Polski metodę wyłączenia z progresją na metodę odliczenia proporcjonalnego. Metoda odliczenia proporcjonalnego polega na tym, że podatek zapłacony od dochodu osiągniętego za granicą jest zaliczany na poczet podatku należnego w kraju rezydencji podatkowej, obliczonego od całości dochodów w takiej proporcji, w jakiej dochód ze źródeł zagranicznych pozostaje w stosunku do całości dochodu podatnika. Rząd przyjął projekt ustawy o ratyfikacji w trybie obiegowym 9 kwietnia 2014 r. Projekt wpłynął do Sejmu 6 maja 2014 r.

Zobacz: Polska podpisała protokół do umowy podatkowej z ZEA >>