Sprawozdanie powstało na podstawie dwóch projektów: prezydenckiego oraz senackiego i uwzględnia propozycje z obu dokumentów. Prezydent zaproponował rozwiązania, których celem jest usprawnienie, uproszczenie i przyspieszenie postępowania zarówno przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, jak i Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zmiany dotyczą m.in. zwiększenia zakresu orzekania co do istoty sprawy przez NSA oraz wyposażenia WSA w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych. Proponowane jest też wprowadzenie uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji umożliwiających uwzględnianie skarg kasacyjnych oraz rozszerzenie uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych.

Projekt rozszerza też zakres spraw, które mogą być rozpoznawane w trybie uproszczonym. Projekt uwzględnia także orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawach związanych z postępowaniem przed sądami administracyjnymi. Zmierza również do wyeliminowania rozbieżności w wykładni przepisów o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Z kolei propozycja Senatu zmienia zasady ustalania terminu na wniesienie skargi kasacyjnej do NSA oraz reguły wyznaczania pełnomocników z urzędu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Strona reprezentowana przez pełnomocnika z urzędu ma mieć na wniesienie skargi kasacyjnej 30 dni od dnia zawiadomienia tego pełnomocnika o tym, że został on wyznaczony do reprezentowania klienta.

Strona, której odmówiono ustanowienia pełnomocnika z urzędu, będzie mogła wnieść skargę kasacyjną w terminie 30 dni od poinformowania jej o tym fakcie. Jeżeli na postanowienie odmawiające jej tzw. prawa pomocy wniesie zażalenie, termin na wniesienie kasacji będzie biegł dopiero od doręczenia jej postanowienia o odrzuceniu zażalenia. Strona, której pełnomocnik z urzędu sporządził opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, będzie mogła ją mimo to wnieść w terminie 30 dni od otrzymania tej ekspertyzy.

Sąd, zwracając się do odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wyznaczenie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego będzie doręczał temu organowi postanowienie o przyznaniu stronie tzw. prawa pomocy. Od doręczenia takiego postanowienia organy samorządu zawodowego będą miały 14 dni na wyznaczenie pełnomocnika i powiadomienie go o tym fakcie.

Projekty wpłynęły do Sejmu 11 lipca 2013 r. (prezydencki) oraz 9 czerwca 2014 r. (senacki). Ich pierwsze czytania odbyły się na posiedzeniach Sejmu odpowiednio 12 września 2013 r. i 23 lipca 2014 r. Oba trafiły do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która podjęła decyzję o ich wspólnym rozpatrywaniu w podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 7 listopada 2014 r., a komisja 15 stycznia 2015 r. Komisja wniosła o przyjęcie projektu z poprawkami. Zaproponowała m.in. rozszerzenie kręgu osób, które mogą być pełnomocnikami stron. Obecnie spośród tzw. wstępnych mogą być nimi tylko rodzice. Komisyjna poprawka znosi to ograniczenie.