Projekt wprowadza zmiany do ustawy o grach hazardowych. Aktualnie projekt nowelizacji znajduje się na etapie prac sejmowej Komisji Finansów Publicznych, po pierwszym czytaniu w Sejmie.

Zobacz: Sejm zajął się projektem, który dopuści do Polski firmy hazardowe z UE >>

Potrzeba nowelizacji prawa

Projektodawca uzasadnia konieczność dokonania nowelizacji ustawy, gdyż funkcjonujące w dotychczasowym porządku prawnym ramy podejmowania działalności w obszarze gier hazardowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty zagraniczne, związane były z jednej strony z wyłączeniem obszaru gier hazardowych spod zakresu stosowania dyrektywy nr 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, jak i z drugiej strony - z brakiem harmonizacji wspólnotowej w obszarze prawodawstwa w tym zakresie. Obszar gier losowych i zakładów wzajemnych nie jest uregulowany przez wtórne prawo wspólnotowe.

Nadto, jak wynika z aktualnej linii orzeczniczej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, należy dążyć do wypracowania wspólnych przepisów dla organizacji rynku gier hazardowych.

Jednocześnie w świetle aktualnie obowiązującej ustawy o grach hazardowych, jedynym organem uprawnionym do rozstrzygania zaplanowanych przez podmioty przedsięwzięć jest minister finansów.

W obecnym porządku prawnym nie przewiduje się możliwości sumowania podstaw opodatkowania. Z uwagi jednak na występujące rozbieżności w praktyce, zasadnym jest wprowadzenie wyraźnego zakazu w tym zakresie.

Najistotniejsze założenia noweli

Proponuje się wyraźne wskazanie możliwości prowadzenia działalności przez spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo działające na zasadach właściwych dla tych spółek, posiadające siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym za pośrednictwem utworzonego w tym celu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oddziału.

Nowelizacja przewiduje także wprowadzenie fakultatywnej delegacji umożliwiającej ministrowi finansów upoważnienie podległych organów do wydawania w jego imieniu rozstrzygnięć w przedmiocie charakteru gier.

Projekt zakłada również ogólny zakaz sumowania podstaw opodatkowania podatkiem od gier, a także, że podatnikiem tego podatku nie będzie podmiot urządzający loterię promocyjną. Zwrócić uwagę należy, że ten rodzaj loterii według obecnego brzmienia wyłączony jest z przedmiotu opodatkowania podatkiem od gier. Postuluje się również wyłączenie z przedmiotu opodatkowania tzw. małych loterii fantowych/gry bingo fantowe. Projekt wprowadza też rezygnację z zabezpieczenia hipotecznego zobowiązań podatkowych (aktualny art. 63 ust 3 pkt 3 ustawy o grach hazardowych). Zawęża się tym samym katalog dopuszczalnych form zabezpieczeń do takich, jakie w sposób najbardziej efektywny zapewniają realizację celów, dla których zostały ustanowione.