Rządowy projekt ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej zakłada, że niektóre projekty informatyczne szczególnie istotne dla bezpieczeństwa finansowego państwa będą powierzane spółce z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonej w tym celu przez Skarb Państwa.

Ustawa wskazuje zakres zadań realizowanych przez spółkę. W sprawach w niej nieuregulowanych, do spółki celowej będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. W związku z tym przedmiot działalności, tj. konkretne działania służące realizacji celu, będą określone w aktach korporacyjnych. Uprawnienia Skarbu Państwa w stosunku do spółki celowej będzie wykonywał minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Projekty informatyczne, które powinien realizować podmiot specjalnie w tym celu powołany, polegać mają na budowie, rozbudowie lub unowocześnieniu istniejących systemów teleinformatycznych oraz budowie systemów teleinformatycznych do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego. Systemy te będą wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnych oraz innych informacji zawierających tajemnice ustawowo chronione i będą służyły ochronie istotnego interesu bezpieczeństwa państwa – w tym przypadku bezpieczeństwa finansowego.

Projekt przewiduje szczegółowe i wyczerpujące uregulowania w zakresie ochrony danych osobowych i w zakresie ochrony tajemnic prawnie chronionych. Nadzór nad zgodnością przetwarzania danych osobowych będzie sprawował pełnomocnik powołany przez radę nadzorczą

Projektodawcy zakładają, że powołanie tej spółki oraz zrealizowanie przez nią założonych celów, którym będzie towarzyszyć nowa operacyjność analityczno-kontrolna służb skarbowych wykorzystujących narzędzia zawarte w otrzymanym od spółki systemie teleinformatycznym, pozwoli ograniczyć lukę w VAT do poziomu średniego dla państw członkowskich UE.