W sytuacji, gdy w postanowieniu sądu pełnomocnik, będący radcą prawnym, wskazany zostanie z imienia i nazwiska, zasadnym będzie przyjęcie, iż to jemu, a nie spółce osobowej zlecono prowadzenie sprawy z urzędu, nawet wtedy, gdy przy prowadzeniu tej sprawy korzystał będzie z majątku spółki osobowej, w ramach której wykonuje działalność. Adresatem tych postanowień nie będzie bowiem spółka osobowa.

Powyższe pozwala uznać pomoc prawną z urzędu, która będzie świadczona na rzecz strony postępowania sądowego, za czynności zaliczane do czynności wykonywanych osobiście i zakwalifikować osiągnięte z ww. tytułu przychody do przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym przychodów tych nie należy łączyć z przychodami osiągniętymi z udziału w spółce osobowej. Od ww. przychodu sąd jako płatnik jest obowiązany naliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, stosownie do art. 41 ust. 1 powyższej ustawy.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 20 maja 2013 r., IPTPB1/415-110/13-4/AG